Інформація про зміст вітчизняних і зарубіжних освітніх програм для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

Назва закладу вищої освіти

Перелік обов’язкових дисциплін

Перелік вибіркових дисциплін / компонент

Інформація про освітні програми

1. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 1. Цивільний захист

 2. Методологія та організація наукових досліджень

 3. Стратегічне управління

 4. Економіка та врядування

 5. Публічна політика

 6. Право в публічному управлінні

 7. Публічна служба

 8. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

 9. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

 10. Запобігання та протидія корупційним проявам у системі публічної служби

 1. Ділова українська мова

 2. Кадрове діловодство в органах державної влади

 3. Фізична культура

 4. Політична філософія в публічній сфері

 5. Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування

 6. Правове забезпечення публічно-управлінської діяльності

 7. Нормотворчість та правозастосування

 8. Монетарна політика і регулювання банківської діяльності

 9. Регуляторна політика

 10. Інфраструктурні регіональні проекти

 11. Ресурсний та економічний потенціал регіону

 12. Результативність і ефективність публічної служби і адміністрування

 13. Лідерство та управління розвитком персоналу на публічній службі

Освітньо-професійна програма (ОПП);

90 кредитів ЄКТС;

16 місяців;

74% – обов’язкові дисципліни / 26% - вибіркові дисципліни

2. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 1. Сучасне ділове спілкування іноземною мовою

 2. Економіка та врядування

 3. Ділова українська мова в публічному управлінні

 4. Публічне управління якістю вищої освіти

 5. Публічна політика.

 6. Право в публічному управлінні

 7. Публічна служба та місцеве самоврядування

 8. Стратегічне управління

 9. Публічна політика у сфері соціально-гуманітарного розвитку

 10. Електронне урядування

 11. Методологія публічного управління

 12. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

За вибором закладу освіти (26,7 %):

 1. Філософія управління

 2. Комунікації в публічному управлінні

 3. Антикорупційна політика в органах влади

За вибором здобувача (10%):

 1. Психологія та конфліктологія управління суспільним розвитком

 2. Державне регулювання економіки та підприємництва

 3. Економічний розвиток та брендінг міста

 4. Сучасні педагогічні технології та методика викладання у вищій освіті

 5. Лідерство і керівництво

 6. Державна молодіжна

 7. Публічна політика у сфері соціального захисту населення

 8. Педагогіка управління

 9. Управління людськими ресурсами

 10. Сучасні системи політичного устрою

 11. Соціологія адміністрації

 12. Право на отримання інформації та захист персональних даних

 13. Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні

 14. Публічно-правові форми роботи адміністрації

 15. Соціальна політика та система соціального страхування

 16. Відповідальність у державному управлінні

ОПП;

90 кредитів;

Денна форма – 18 місяців, заочна – 20 місяців;

63,3% / 36,7%

3. Донецький державний університет управління

 1. Публічна політика

 2. Право в публічному управлінні

 3. Стратегічне управління

 4. Економіка та врядування

 5. Публічна служба

 6. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

 7. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

 1. Охорона праці в галузі

 2. Методологія системного аналізу та інноваційних рішень в управлінні та адмініструванні

 3. Державна політика сталого розвитку

 4. Менеджмент інтелектуальної власності

 5. Регіональне управління та місцеве самоврядування

 6. Регіональне управління

 7. Управління містом

 8. Демократичні механізми та інструменти публічної влади

 9. Політичні інструменти і процеси

 10. Державна антикорупційна політика

 11. Електронне врядування в публічному управлінні

 12. Кадрова політика та лідерство у державній службі

 13. Державна екологічна політика

 14. Адміністративний менеджмент у публічному управлінні

 15. Безпекове державне управління

 16. Соціально-гуманітарні виклики та публічне управління

 17. Менеджмент міського господарства та соціальної сфери

ОПП;

90 кредитів;

30 місяців (заочна);

55% / 45%

4. Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 1. Ділова англійська мова в професійній діяльності

 2. Методи дослідження для суспільного врядування

 3. Право у врядуванні

 4. Демократичне врядування

 5. Вироблення доказової політики

 6. Лідерство у врядуванні

 7. Політика збалансованого розвитку

 8. Стратегічне управління

Дисципліни спеціалізації

 1. Аналіз та оцінювання суспільної політики

 2. Багаторівневе врядування

 3. Людський капітал та соціальна й гуманітарна політика

 4. Регіональний, місцевий розвиток та управління містом

 5. Політика регіонального розвитку

 6. Місцеве самоврядування та політика розвитку громад

 7. Управління містом

 8. Цифрове врядування та інформаційно-комунікативна діяльність

Дисципліни вільного вибору здобувача

 1. Аудит виконання

 2. Бенчмаркінг у діяльності державних організацій

 3. Гарантування енергетичної безпеки держави

 4. Гендер у суспільному врядуванні

 5. Глобальне врядування

 6. Гостьовий курс - 1

 7. Гостьовий курс - 2

 8. Гостьовий курс - 3

 9. Гостьовий курс - 4

 10. Державна служба

 11. Експертно-аналітичний консалтинг

 12. Етикет та мистецтво публічної поведінки

 13. Етичні виміри організаційної культури управлінців

 14. Зовнішньополітичні складники належного врядування

 15. Інноваційно-інвестиційна та конкурентна політика

 16. Комунікації у врядуванні

 17. Креативність й етика аналізу політики

 18. Макроекономічна політика

 19. Міграційна політика

 20. Місцеві фінанси та бюджетування

 21. Моделювання прийняття й ухвалення владних рішень

 22. Монетарна політика

 23. Податкова політика

 24. Порівняльна суспільна політика

 25. Порівняльне виборче право і парламентаризм

 26. Потенційна демографія

 27. Процедури підготовки та прийняття владних рішень

 28. Самоменеджмент в управлінні та врядуванні

 29. Служба в місцевому самоврядуванні: HR-менеджмент

 30. Соціальна та гуманітарна політика

 31. Тайм-менеджмент в управлінні

 32. Технології парламентської діяльності

 33. Технології критичного мислення

Освітньо-наукова програма (ОНП);

120 кредитів;

20 місяців – денна форма

5. Київський національний економічний університет

 1. Публічне європейське право

 2. Глобалізація і політика національної економічної безпеки

 3. Соціальна відповідальність та управління соціальною сферою

 4. Методологія наукових досліджень

 5. Інформаційна політика та електронне врядування

 6. Інституційні зміни та публічне управління

 7. Управління регіональним розвитком

 8. Бюджетно-податкова політика

 9. Інвестиційно-інноваційна політика

 10. Управління проектами в публічному секторі

 1. Філософія публічного управління

 2. Управління інтелектуальною власністю

 3. Тарифна політика

 4. Внутрішній аудит в державних організаціях

 5. Економічна компаративістика

Програма «Управління публічним сектором національної економіки»

 1. Управління національним активами

 2. Прогнозування та програмування розвитку публічного сектору

 3. Управління державними корпораціями

 4. Макроконсалтинг публічних фінансів

Програма «Управління муніципальною економікою»

 1. Стратегування економічного розвитку муніципальних утворень

 2. Муніципальна фінансова політика

 3. Муніципальне адміністрування суспільних благ

 4. Фандрайзинг муніципальних інвестиційно-інноваційних проектів

ОПП;

90 кредитів;

Денна форма – 18 місяців, заочна – 20 місяців

6. Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка

 1. Вступ до спеціальності

 2. Територіальна організація влади

 3. Соціально-політичне управління

 4. Фахова іноземна мова

 5. Організаційно-правові засади державного управління

 6. Історія та теорія публічного управління та адміністрування

 7. Публічне управління у сфері науки, освіти та інноваційного розвитку

 8. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

 9. Інформаційно-аналітичне забезпечення в публічному управлінні та адмініструванні

 10. Конституційне право України

 11. Політико-правове забезпечення публічного управління та адміністрування

 12. Геополітика

 13. Державні комунікативні системи

 14. Державний маркетинг

Вибіркові блоки дисциплін:

 1. Регіональне управління та місцеве самоврядування

 2. Управління суспільними процесами

Дисципліни на вибір:

 1. Психологія управління персоналом

 2. Формування громадянської думки в державі

ОПП;

90 кредитів;

30 місяців (заочна);

73,3% / 26,7%

7. Одеський національний політехнічний університет

Загальні:

 1. Безпека технічних систем

 2. Екологічна безпека

 3. Інтелектуальна власність та авторське право

 4. Українська мова

 5. Патентознавство

 6. Інфокомунікації в освіті, науці та бізнесі

 7. Професійне навчання і професійна кар'єра

Професійніі:

 1. Публічне адміністрування об'єднаними територіальними громадами

 2. Місцеві вибори та кадрове забезпечення місцевого самоврядування

 3. Комплексне проектування розвитку громад

 4. Державно-приватне партнерство і аутсорсинг

 5. Інформаційні технології та сервіси державної служби

 6. Електронне урядування

 7. Публічний аудит

 8. Аудит адміністративної діяльності

  1. Соціальна відповідальність

  2. Організаційна психологія

  3. Регламенти, процедури і рішення в органах місцевого самоврядування

  4. Управління інформацією та знаннями

ОПП;

90 кредитів;

16 місяців

(на сайті https://opu.ua/education
/programs/mag-281-0
дані про співвідношення обов’язкової і вибіркової компонент відсутні)

8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський

міжнародний університет»

Загальні:

 1. Договірне право

 2. Методологія та організація наукових досліджень

 3. Охорона праці в галузі, цивільний захист та інтелектуальна власність

 4. Електронне врядування

 5. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

 6. Правові засади адміністративної діяльності

 7. Кадрова політика у публічній сфері

 8. Публічна політика

 9. Парламентська діяльність

 10. Публічне адміністрування

 11. Іноземна мова професійного спілкування

 12. Психологія управління

 13. Комунікації в публічному управлінні

 14. Публічна служба

 15. Техніка адміністративної діяльності

Професійні:

 1. Політичний піар

 2. Управління розвитком персоналу

 3. Регіональна політика і місцеве самоврядування

 4. Бізнес-економікс

 5. Крос-культурний менеджмент

 6. Управлінський екаутинг

 7. Маркетингові дослідження та аналіз інформації

Немає

ОПП;

120 кредитів;

20 місяців

9. Миколаївський національний аграрний університет

 1. Соціальний розвиток

 2. Політичні інститути і процеси

 3. Право, Конституція та врядування

 4. Інституційні основи

 5. Іноземна мова професійної комунікації

 6. Публічне управління та адміністрування

 7. Комунікації в публічному адмініструванні

 8. Електронне врядування

 9. Публічні фінанси

 10. Державне регулювання економіки та економічна політика

 11. Управління та оцінка проектів

 12. Управління та планування розвитку територій

 13. Аграрна політика

 14. Методологія і організація наукових досліджень

 15. Фізичне виховання (факультативна)

Вибіркові блоки дисциплін

 1. Місцеве самоврядування та розвиток територіальної громади

 2. Адміністративний менеджмент

 3. Розвиток сільських територій

Дисципліни на вибір:

 1. Аналіз і контроль підприємства

 2. Моделювання економіки

 3. Корпоративне управління

 4. Трансфер технологій

 5. Управління соціальною та економічною безпекою

 6. Концепція розвитку підприємства

 7. Управління змінами

 8. Креативний менеджмент

 9. Державний контроль у сфері економічної конкуренції

 10. Оцінка і складання балансу

 11. Бізнес-логістика

 12. Організація та проектування логістичних систем

ОПП;

90 кредитів;

16 місяців;

66,6% / 33,4%

10. Національний університет цивільного захисту України

Загальні:

 1. Філософія державного управління

 2. Управління соціальним і гуманітарним розвитком

 3. Державне управління в економічній сфері

Професійні:

 1. Право в державному управлінні

 2. Теорія та історія державного управління

 3. Організаційно-правові засади державного управління

 4. Кадрова політика і державна служба

 5. Концептуальні засади взаємодії політики й управління

 6. Територіальна організація влади в Україні

 7. Державна політика: аналіз та механізми впровадження

 8. Інформаційна політика в Україні

 9. Політика європейської інтеграції

 10. Стратегічне планування

 11. Статистичні методи в державному управлінні

Вибіркові загальні дисципліни:

 1. Ділова українська мова в державному управлінні

 2. Іноземна мова у професійній діяльності

Вибіркові професійні компоненти:

 1. Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту

 2. Методологія та організація наукових досліджень

 3. Державна політика у сфері екологічної безпеки

 4. Система державного управління та місцеве самоврядування

ОПП;

Спеціалізація «Державне управління у сфері цивільного захисту»;

90 кредитів;

24 місяці;

73,9% / 26,1%

11. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 1. Публічна політика

 2. Право в публічному управлінні

 3. Економіка та врядування

 4. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

 5. Стратегічне управління

 6. Публічна служба

 7. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

 1. Регіональна соціально-економічна

 2. Публічні закупівлі

 3. Психологія управління

 4. Основи тендеру

 5. Трудове право

 6. Господарське право

 7. Основи публічного управління

 8. Правове регулювання державного управління

 9. Організація місцевого самоврядування

 10. Територіальна організація влади

 11. Антикризове управління

 12. Державне та регіональне управління

 13. Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю

 14. Інформаційне право

 15. Законотворчість, нормотворчість та правореалізація

 16. Конституційне право

 17. РR-технології в публічному управлінні

 18. Правові основи документо-інформаційної діяльності

 19. Запобігання та протидія корупційним проявам та етика публічної служби

 20. Адміністративне право

ОПП;

90 кредитів;

18 місяців;

53,9 / 46,1%

12. Харківський національний економічний університет

імені Семена Кузнеця

 1. Державне регулювання економіки та економічна політика

 2. Вступ до публічного адміністрування

 3. Комунікація в публічній адміністрації

 4. Територіальне управління

 5. Конституція та врядування

 6. Технології публічного адміністрування

 7. Публічні фінанси

 8. Соціальний розвиток

4 вибіркові дисципліни із загального переліку Університету (загальноуніверситетський пул) – Індивідуальна програма кожного магістранта.

МАГ-МАЙНОР – умовна назва таких вибіркових дисциплін.

ОПП;

90 кредитів;

16 місяців;

74% / 26%

13. Хмельницький університет управління та права

 1. Публічна політика

 2. Право в публічному управлінні

 3. Стратегічне управління

 4. Економіка і врядування

 5. Публічна служба

 6. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

 7. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

 8. Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування

 1. Цивільний захист

 2. Екологічна безпека регіону

 3. Управління комунальною власністю

 4. Співробітництво територіальних громад

 5. Організація діяльності публічного управлінця

 6. Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси у публічному управлінні та адмініструванні

 7. Антикризове управління

 8. Управління ресурсами

 9. Методи аналізу та прогнозування розвитку територіальної громади

 10. Соціальна і гуманітарна політика

 11. Регіональні та муніципальні цільові програми

 12. Технології проектного управління в публічній сфері

 13. Бюджетно-податкова політика

 14. Управління розвитком регіону

 15. Регламенти, процедури і рішення органів місцевого самоврядування

 16. Місцеві вибори та служба в органах місцевого самоврядування

ОПП «Територіальне управління та місцеве самоврядування»;

90 кредитів;

18 місяців для денної форми,
30 місяців для заочної форми;

73,9 / 26,1%

14. Чернігівський національний технологічний університет

 1. Іноземна мова

 2. Адміністративно-територіальний менеджмент

 3. Проектний підхід в публічному управлінні

 4. Публічні фінанси

 5. Електронне врядування

 6. Системний підхід в публічному управлінні

 7. Теорія, історія та методологія публічного управління

 8. Технології публічного адміністрування

 1. Державна економічна політика

 2. Українська мова

 3. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах

 4. Транскордонне співробітництво

 5. Кадрова політика в публічному управлінні

 6. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні

 7. Фандрейзинг

ОПП;

90 кредитів;

18 місяців;

72,2% / 27,8%

15. Національний університет біоресурсів і природокористування України

Загальні:

 1. Публічна політика та євроінтеграційні процеси

 2. Методологія та організація наукових досліджень

 3. Іноземна мова у професійній діяльності

Спеціальні:

 1. Публічне управління

 2. Право в публічному управлінні

 3. Організація діяльності органів публічної влади

 4. Державне управління національною безпекою

 5. Технології стратегування в публічному управлінні

 6. Електронне урядування та е-демократія

 7. Публічне адміністрування

 8. Комунікації в публічному управлінні

2 дисципліни згідно з Каталогом вибіркових дисциплін університету

Вибіркові компоненти:

 1. Державне регулювання

 2. Державне управління економікою і природокористуванням

 3. Управління державними та муніципальними землями

 4. Державні механізми антикризового управління

 5. Регіональне управління та місцеве самоврядування

 6. Публічне управління інноваційною діяльністю

 7. Управління публічними фінансами

 8. Громадське врядування

 9. Правове регулювання окремих сфер і галузей

 10. Державна політика протидії корупції

 11. Управління якістю публічних послуг

 12. Управління персоналом в органах публічної влади

 13. Публічне управління соціально-гуманітарною сферою

 14. Публічне управління та адміністрування закладами комунальної власності

 15. Психологія управління та конфліктологія

 16. Професійна етика у публічному управлінні

ОПП;

90 кредитів;

16 місяців;

73,3% / 26,7%

Найбільш поширені обов’язкові дисципліни:

 1. Історія та теорія публічного управління та адміністрування

 2. Методологія та організація наукових досліджень

 3. Право в публічному управлінні

 4. Публічна служба

 5. Стратегічне управління

 6. Публічна політика

 7. Економіка та врядування

 8. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

 9. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

 10. Українська та іноземна мови

 11. Територіальне врядування

 12. Публічна політика у сфері соціально-гуманітарного розвитку

 13. Цифрове врядування

Менш поширені, але які неодноразово зустрічаються:

 1. Управління проектами

 2. Публічні фінанси

 3. Філософія державного управління

 4. Технології публічного адміністрування

Інформація про зміст зарубіжних освітньо-професійних програм за напрямом «Публічне управління та адміністрування»

Назва закладу вищої освіти

Перелік обов’язкових дисциплін

Перелік вибіркових дисциплін / компонент

Інформація про освітні програми

1. Harvard Kennedy School

https://www.hks.harvard.edu/educational-programs/masters-programs/master-public-administration/curriculum

 1. Економіка та кількісний аналіз

 2. Управління та лідерство

 3. Публічна етика та політичні інститути

Навчальна програма MPA гнучка, її створює сам здобувач. Вибір дисциплін здійснюється під керівництвом консультанта і наставника – з понад 250 дисциплін університету (всього на 64 кредити).

Програма формується в грудні. До цього часу студент має право вільного відвідування курсів, щоб визначитись із вибором.

Master in Public Administration

64 кредити;

24 місяці;

18,7% / 81,3%

Від 90 тис. дол. за всю програму

Можливість одночасного здобуття ступеня з бізнесу, права, медицини та ін.

2. School of Public Policy of

University of Southern California,

Los Angeles, California

https://priceschool.usc.edu/programs/
masters/mpa/curriculum/

 1. Публічне управління та суспільство

 2. Економіка для політики, планування та розвитку

 3. Міжсекторальне лідерство

 4. Основи публічного адміністрування

Вибіркові компоненти:

 1. Організаційна поведінка

 2. Поведінка людини в громадських організаціях

 3. Фінанси

 4. Управління публічними фінансами та бюджетування

 5. Фінансовий менеджмент некомерційних організацій

 6. Аналітичні методи

 7. Оцінка програм та політик

 8. Моделювання та оперативні дослідження

 9. Адміністративні дослідження та аналіз

Факультативні дисципліни:

 1. Місцеве врядування

 2. Некомерційний менеджмент

 3. Здоров'я

 4. Державні фінанси

 5. Міжнародні відносини

 6. Мистецтво лідерства

Master of Public Administration

24 місяці;

Близько 100 тис. дол. за всю програму

Стажування в разі, якщо студенти мають менш ніж дворічний стаж роботи на повний робочий

Columbia University,

New York

http://bulletin.columbia.edu/

sipa/programs/mpa/#requirementstext

 1. Політика та вироблення політики

 2. Економіка

 3. Кількісний аналіз

 4. Діяльність громадських організацій

 5. Публічна служба

 6. Стратегічне управління

 7. Публічний менеджмент

 8. Управління сталим розвитком

 9. Мистецтво лідерства для змін

 10. Фінансовий менеджмент

 11. Професійний розвиток

Вибіркові компоненти:

 1. Економічний та політичний розвиток

 2. Енергетика та довкілля

 3. Права людини та гуманітарна політика

 4. Міжнародна фінансово-економічна політика Міжнародна політика безпеки

 5. Міська та соціальна політика

 6. Розширений політичний та економічний аналіз

 7. Аналіз даних та кількісний аналіз

 8. Гендерна та публічна політика (GPP)

 9. Міжнародні організації

 10. Міжнародне вирішення конфліктів

 11. Регіональний розвиток

 12. Технології, засоби масової інформації та комунікації

Master of Public Administration

54 кредити;

24 місяці;

London School of Economics and Political Science

http://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/Degree-programmes-2020/Master-of-Public-Administration

До-програмні літні онлайн-модулі:

Теорії та концепції публічної політики

Академічні навички письма

Математичні та статистичні навички

Обов’язкові дисципліни:

 1. Вступний курс з математики та статистики

 2. Мікро- та макроекономіка для публічної політики

 3. Політологія та публічна політика

 4. Кількісні методи та аналіз політики

 5. Організація досліджень

 6. Управління проектами (командна робота)

 1. Економічна політика

 2. Міжнародний розвиток

 3. Нерівність і бідність

 4. Соціальний вплив

 5. Міжнародна політична економія

Master of Public-Administration;

21 місяць;

50 тис. франків

Queen's University,

Kingston, Ontario, Canada

https://www.queensu.ca/sps/mpa-courses

 1. Урядові інституції

 2. Аналіз політики

 3. Принципи економіки

 4. Економічний аналіз

 5. Економіка соціальної політики

 6. Канадська економічна політика

 7. Публічні фінанси

 8. Управління в громадському секторі

 9. Виклики для політики

 10. Публічна політика

 11. Менеджмент

 1. Вступ до економіки здоров’я

 2. Право та публічна політика

 3. Етика в публічній службі

 4. Фінансовий менеджмент у публічному секторі Канади

 5. Здоров'я та публічна політика в Канаді

 6. Економічний аналіз політики охорони здоров'я

 7. Економіка соціальної політики

 8. Канадська економічна політика

 9. Екологічна політика

 10. Узгодження базових політик

 11. Бізнес, уряд та глобальна економіка

 12. Інститути публічних фінансів

 13. Енергетична політика

 14. Парламентський процес

 15. Канадська зовнішня політика

 16. Економіка розвитку

 17. Реформи публічного сектору

 18. Оцінка програми

Master of Public Administration ;

12 місяців (денна форма);

71,4% / 28,6%;

Всього 12 дисциплін – 7 обов’язкових і 5 вибіркових

York University (Канада, Торонто)

https://ppal.gradstudies.

yorku.ca/mppal-program/

 1. Публічне управління та фінанси (дисципліни: Публічний менеджмент; Лідерство та управління персоналом; Публічні фінанси та бухгалтерський облік) – 9 кредитів

 2. Право, адміністрація та етика (Законодавство Канади; Адміністративне право та етика; Справедливість, політика, право та планування) – 9 кредитів

 3. Публічна політика та аналіз (Методи дослідження та інформаційні системи; Оцінка програми та аналіз публічної політики; Теми публічної політики) - 9 кредитів

4. Управління змінами

5. Управління людськими ресурсами

6. Вплив мультикультуралізму на розробку та реалізацію політики

7. Інноваційні підходи до трудових відносин та вирішення конфліктів

8. Цифрове врядування

9. Вплив глобалізації

 

Освітньо-наукова програма;

Master of Public Policy, Administration and Law;

18 місяців;

14 тис. дол. – семестр

Budapesti Corvinus Egyetem

(Університет Корвіна, Будапешт)

http://www.uni-corvinus.hu

 1. Порівняльне бізнес-адміністрування

 2. Організаційні теорії

 3. Оцінка економічної ефективності

 4. Цифрова ера управління

 5. Управління продуктивністю та ресурсами в державному секторі

 6. Громадянське суспільство та організації в перехідний період

 7. Політики в галузі охорони здоров’я та фінансів

 8. Методи емпіричних досліджень

 9. Економіка публічного сектору

 10. Установи державного сектору

 11. Публічна політика

 12. Оцінка програм

 13. Фармакологічна економіка та оцінка медичних технологій

 14. Економіка сектору охорони здоров’я

 15. Порівняльне адміністративне право

 16. Інституціональна економіка державного сектору

 17. Багаторівневе управління

 18. Управління державними фінансами

 1. Моделювання аналізу вартості лікування

 2. Політика суспільних процесів в Центральній та Східній Європі

 3. Прийняття рішень в державній політиці

 4. Вартісно-орієнтовна закупівля послуг та страхування в секторі

 5. охорони здоров’я

 6. Економіка здоров’я та робочому місці

 7. Автономія, управління та координація в секторі державного

 8. управління

 9. Посередництво, конфлікти та ведення переговорів

 10. Управління поліпшенням якості в секторі охорони здоров’я

 11. Моделювання аналізу вартості лікування

 12. Політика суспільних процесів в Центральній та Східній Європі

 13. Прийняття рішень в державній політиці

 14. Вартісно-орієнтовна закупівля послуг та страхування в секторі

 15. охорони здоров’я

 16. Економіка здоров’я на робочому місці

 17. Автономія, управління та координація в секторі державного

 18. управління

 19. Посередництво, конфлікти та ведення переговорів

 20. Управління поліпшенням якості в секторі охорони здоров’я

Освітньо-професійна програма (ОПП);

120 кредитів ЄКТС;

24 місяці

School of Public and International Affairs

The University of Georgia

(Школа громадських та міжнародних зв'язків Університету Грузії)

https://spia.uga.edu/degree/master-of-public-administration-mpa/

 1. Основи публічного управління

 2. Публічне управління та демократія

 3. Публічна служба

 4. Публічні фінанси

 5. Економічні основи аналізу політики

 6. Публічний менеджмент

 7. Методи дослідження в публічному управлінні

Спеціалізації:

 1. Політика в галузі охорони здоров'я та адміністрація

 2. Адміністрування вищої освіти

 3. Місцеве самоврядування

 4. Адміністрування некомерційних організацій

 5. Публічні бюджети та фінанси

 6. Публічний менеджмент

 7. Публічна політика

Master of Public Administration;

24 місяці
(4 семестри)

13 тис. дол. за семестр

The University of Vermont,

Burlington, Vermont, United States

https://www.uvm.edu/cals/cdae/mpa

 1. Основи державного управління

 2. Організаційна теорія та поведінка

 3. Методи дослідження та оцінки

 4. Державне та некомерційне фінансове бюджетування

 5. Політичні системи п

 6. Громада та економічний розвиток

 1. Адміністративна етика

 2. Моделі прийняття рішень

 3. Аналіз політики

 4. Динаміка систем та стратегічне управління стійкістю громади

 5. Державна адміністрація

 6. Адміністрація місцевого самоврядування

 7. Некомерційне управління

 8. Управління персоналом

 9. Стійкі громади: проектування харчових, енергетичних, водних систем

 10. Мультикультурне лідерство

 11. Сталі ресурси для некомерційних організацій

 12. Житлова політика

Master of Public Administration;

24 місяці

(4 семестри)

École nationale d'Administration (ENA),

France

https://www.ena.fr/eng/Formation-continue/Masters-degrees

 1. Порівняльний аналіз публічних та адміністративних структур

 2. Організація адміністрації та держави у Франції та Німеччині

 3. Основи та інструменти адміністративних дій у Франції та Німеччині

 4. Процес прийняття рішень у європейських справах у Франції та Німеччині

 5. Управління Європейським Союзом / Порівняльне державне управління

 6. Європейське врядування

 7. Адміністративні реформи у Франції та Німеччині

 8. Порівняльний аналіз державного управління в Європі

 9. Франко-німецьке адміністративне співробітництво в Європі

 10. Комунікація та міжкультурні відносини

 11. Управління проектами та управління змінами

 12. Переговори

 13. Управління людськими ресурсами

 14. Порівняльний аналіз політики та структур публічного управління

 15. Публічна політика в Європейському Союзі

 16. Європеїзація та інтеграція

Інформація на сайті відсутня

European Master’s degree in Governance and Administration

20 місяців;

(Париж, Берлін, Страсбург – спільна програма University of Potsdam, Germany).

Магістрів готує спільно з

іншими університетами:

 • магістр європейського врядування та адміністрування;

 • магістр управління публічним сектором;

 • магістр з управління ризиками

Командний проект та дослідницька дисертація