Електронне науково-практичне видання "Науковий вісник УМО"

ISSN 2522-1280
ІSSN 2522-1299

УДК 373/.378.013:316.422](082)(0.034.44)
УДК 37.013(05)

Рік заснування: 2015 (протокол вченої ради ДЗВО "Університет менеджменту освіти" № 7 від 22.10.2015 року)
Засновник: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Напрями: Економіка, Менеджмент, Публічне управління та адміністрування, Освітні, педагогічні науки

У виданні висвітлюються актуальні питання:

‒ економічної теорії та історії економічної думки; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності;
‒ інформаційних технологій в економіці;
‒ сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.
‒ результати теоретичних та експериментальних досліджень з педагогічної науки;. управління освітою, методики дистанційної освіти, актуальні питання в галузі післядипломної педагогічної освіти;
‒ методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі;
‒ актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використання інформаційного освітнього простору;
‒ шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання, управління персоналом, соціально-педагогічний менеджмент в освіті;
‒ проблеми управління проєктною діяльністтю;
‒ теоретичні аспекти філософії, методології, теорії та історії державного управління;
‒ окреслюються провідні технології державного управління;
‒ проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Редколегія видання систематично працює над підвищенням якості інформаційного матеріалу, який, як правило, є актуальним і своєчасним та відповідає вимогам фахових й міжнародних видань.

Електронне науково-практичне видання «Науковий вісник УМО» публікується з періодичністю –1 рази на рік.

Повний бібліографічний опис всіх статей журналу представлено у: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Google Scholar; Academic Resource Index (ResearchBib)