Таблиця відповідності тем дисертаційних досліджень здобувачів наукового ступеня доктора філософії і публікацій наукових керівників галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Аспірант

Тема дисертації

Науковий керівник

Публікації наукового керівника

1

Кулик Ілля Олегович

Державні механізми забезпечення зовнішньополітичної безпеки України

Діденко Н. Г.

доктор наук з державного управління, професор

1. Діденко Н. Г. Соціальні та гуманітарні аспекти угоди про асоціацію між Україною та європейським союзом: можливості та перспективи. Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці: збірник матеріалів, доповідей інтернет-конференції в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні», м. Маріуполь, 18-19 травня 2017 р. Маріуполь: ДОНДУУ, 2017. с. 216-222

2. Діденко Н. Г. Публічне управління в умовах інституційних змін : колективна монографія / за наук. редакції д. держ. упр. р. В. Войтович та П.В. Ворони. Київ, 2018. с. 37-60. Розділ І. Вплив глобалізаційних процесів на становлення належного врядування в Україні. Розділ 4. Актуальні тренди публічного управління: Україна та світ.

1.5. особливості інституційної організації публічного управління України в умовах євроінтеграції 1.6. методи, механізми, інструменти та технології публічного управління й адміністрування в сучасних умовах.

3. Діденко Н. Г. Актуальні проблеми діалогу Україна – ЄС на сучасному етапі у вимірі соціальної безпеки. Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика: збірник матеріалів, доповідей круглого столу в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні», м. Маріуполь, 21 червня 2018 р. Маріуполь: ДОНДУУ, 2018. с.20-24.

2

Жирко Олександр Володимирович

Організаційно-управлінські аспекти удосконалення антикорупційної політики України

Діденко Н. Г.

доктор наук з державного управління, професор

Діденко Н. Г. Реалізація антикорупційної ініціативи ЄС в Україні як складова євроінтеграційного процесу. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання) м. Маріуполь, 9 жовтня 2020 р. Маріуполь. 2020. с. 254-257

3

Васильєв Максим Андрійович

Розвиток механізмів державного регулювання земельних відносин в умовах адміністративної та земельної реформи в Україні

Ковтун О.А.

кандидат наук з державного управління, доцент

Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Ivanylova Oksana. Assessment of the economy structural changes based on the consistency. M3e2-Eemlpeed, Experimental Economics And Machine Learning For Prediction Of Emergent Economy Dynamics, Ceur Workshop proceedings, vol 2422, (2019)
url: http://ceur-ws.org/vol-2422/paper03.pdf

 

4

Черевко Олег Анатолійович

Розвиток механізмів державного регулювання земельних відносин в Україні в умовах запроваджена  ринку землі

Карташов Є.Г.

доктор наук з державного управління, професор

1. Карташов Є.Г. Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтеграції: монографія. Київ : Освіта України, 2018. 250 с.

2. Державне та регіональне управління : підручник / Є. Г. Карташов, В. В. Євдокимов, І.О. Драган, О.І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є. Г. Карташова. Київ : Освіта України, 2019. 248 с.

3. Карташов Є.Г. Особливості впровадження моделей управління проектами у державному секторі. Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування». 2019. Вип. 8(37). С. 10-21.
DOI: https://doi.org/10.32405/2522‐9958‐8(37)‐10‐21

5

Кашарська Світлана Станіславівна

Механізми публічного  управління системою надання реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров’я

Діденко Н. Г.

доктор наук з державного управління, професор

1. Nina Didenko, Alina Pomaza-Ponomarenko, Stanislav Poroka, Oleksiy Verbitski. Ways of development of institutional system of public administration of social security of Ukrainian regions. Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects. 20 November 2020.
DOI:  http://doi.org/10.5281/zenodo.4274598

6

Куракіна Валерія Валентинівна

Цифрова трансформація державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва

Діденко Н. Г.

доктор наук з державного управління, професор

1. Діденко Н.Г. Вплив сучасної парадигми публічного управління на вироблення та прийняття управлінських рішень. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць, Серія «Соціальні та поведінкові науки, Публічне управління». 2020. Вип. 13(22). С. 139–152.

2. Діденко Н.Г. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: національний та регіональний аспект : монографія / за заг. ред. О. В. Балуєвої; Донецький державний університет управління.  Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2020. Розділ 2.3. С.119- 134.

7

Величко Олександра Іванівна

Механізми публічного управління системою надання освітніх послуг в  територіальній громаді

Діденко Н. Г.

доктор наук з державного управління, професор

1. Діденко Н. Г.  Формування державної освітньої політики щодо змісту діяльності викладачів у контексті модернізації вищої освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія «Соціальні та поведінкові науки, Публічне управління». 2020. Вип. 11(40). С. 165–178.

2. Діденко Н.Г. Освіта дорослих в перспективі змін: інновації, технології, прогнози: кол. монографія / за заг. редакцією А. Василюк, А. Стоговського. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. С. 225-242.

8

Боголєпова Аліна

Віталіївна

Формування та реалізація механізмів запобігання корупції в органах державної влади

Ковтун О.А.

кандидат наук з державного управління, доцент

1. Бережна Г.В., Ковтун О.А. Методи проєктного менеджменту для розвитку територіальних громад. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021.  С. 59-62

9

Віховський Олег Олександрович

Механізми публічного контролю за реалізацією транспортної політики України

Ковтун О.А.

кандидат наук з державного управління, доцент

1. Алейнікова О.В., Бережна Г.В., Ковтун О.А. Забезпечення стійкості результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку в контексті децентралізації в Україні: методи та рекомендації для керівників проєктів. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2021. Вип. 17(46). С. 117-142.
DOI: https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)

2. Hanna Danylchuk, Liubov Kibalnyk,  Oksana Kovtun. Models of financial market dynamics by entropic methods in the period of systemic crises. FAI International Conference «Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management» (SMTESM-2021). Conference Proceedings. Vol 7(II). рр. 128-130.
URL: https://www.faipublications.com/vol-7-ii-2021-isbn-978-93-91342-63-0

10

Гусарчук Людмила Дмитрівна

Публічна політика трансформацій і розвитку методичної служби в умовах децентралізації освіти в Україні

Алейнікова О.В.

доктор наук з державного управління, професор

1. Aleinikova, O. Andriushchenko, K., Kovtun, V., Mykolaiets, A. Transformation of the Educational Ecosystem in the Singularity Environment. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2020, 19(9), рр. 77–98.

2. Алейнікова О.  Сіданіч І., Бурлаєнко  Т. Формування духовних цінностей у здобувачів вищої освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки»: зб. наук. праць / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол.: О. Галус [та ін.]. Київ: Юстон, 2020. Вип. 11(40). 264 с.
DOI: https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)

3. Алейнікова О.В. Особливості стратегії інноваційного управління освітньою системою. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття: кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка. Київ : ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. С.8 – 16.

11

Чекштуріна Анастасія Олегівна

Державна політика формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні

Карташов Є.Г.

доктор наук з державного управління, професор

1. Kurulo V., Kurylo L., Zhovnirchyk Y., Kartashov Y. The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance. Investment Management and Financial Innovations.  Volume 14, Issue 1, May 2017. pp. 211-216.
URL: https://www.businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-249/the-development-of-the-insurance-market-of-ukraine-amid-the-global-trends-in-insurance

2. Державне та регіональне управління : підручник / Є. Г. Карташов, В. В. Євдокимов, І.О. Драган, О.І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є. Г. Карташова. Київ : Освіта України, 2019. 248 с.

3. Карташов Є.Г. Правове регулювання управління міськими агломераціями в Україні. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості : збірник тез доповідей. К.: 2019. С. 155-158.

12

Даніленко Олег Миколайович

Державне управління зниженням ризиків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

Карташов Є.Г.

доктор наук з державного управління, професор

1. Карташов Є. Г. Механізми реалізації екологічного оподаткування та страхування. Публічне урядування: збірник. № 4(9). вересень 2017.  К. : ПрАТ «ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом».
URL:http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/09/Публічне-урядування-4-9_укр-2.pdf

2. Карташов Є.Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 87 – 90.

3. Карташов Є.Г. Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2017. № 7.
URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1074

4. Карташов Є. Г. Особливості впровадження моделей управління проектами у державному секторі.  Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління та адміністрування. 2019. Вип. 8. С. 10-21

13

Михайлова Тетяна Миколаївна

Механізми модернізації дипломатичної служби України у напрямі євроатлантичної інтеграції

Євсюкова О.В.

доктор наук з державного управління, доцент

1. Євсюкова О.В. Генезис медичної реформи у Республіці Польша у контексті Євроінтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 12. С. 62–66. 
DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.12.62

2. Євсюкова О.В., Михайлова Т.В. Державна служба України: складнощі модернізаційного процесу. Державне управління: удосконалення і розвиток. 2021.№4.
DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.4.1.

 

14

Паращенюк Максим Олександрович

Ціннісні засади публічного управління розвитком територіальних громад в Україні

Дегтярьова І.О.

доктор наук з державного управління, професор

1. Demikhov O., Dehtyarova I., & Demikhova N. Actual aspects of public health policy formation on the example of Ukraine // Bangladesh Journal of Medical Science 19 (3): 358-364, 2020 DOI: https://doi.org/10.3329/bjms.v19i3.45850

2. Савков А.П., Дегтярьова І.О. Удосконалення освітньо-професійних програм у галузі публічного управління та адміністрування в контексті забезпечення сталого розвитку. Збірник наукових праць Національної  академії  державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. К.: НАДУ, 2020. С. 15-20.

 

15

Крилов Максим Сергійович

Інструменти публічного регулювання сфери водовідведення в Україні

Дегтярьова І.О.

доктор наук з державного управління, професор

1. Horbliuk S., Dehtiarova I. Approaches to urban revitalization policy in light of the latest concepts of sustainable urban development. Baltic Journal of Economic Studies.  Vol. 7 No. 3, 2021.C. 46–55.

2. Деміхов О. І., Дегтярьова І.О.  Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування й розвитку в Україні моделі публічної житлової політики. Збірник наукових  праць  Національної  академії  державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. Київ : НАДУ, 2017. Вип. 2. С. 22-44.

3. Дегтярьова І.О.  Інновації в муніципальному управлінні. Місцеве самоврядування: підручник / за ред. В.М. Вакуленка, Ю.Ф. Дехтяренка, В.С. Куйбіди. Київ : НАДУ, 2019. 672 с. (авт. С.191-200,  426-439 ).