Випуск № 5, 2018

«НАУКОВИ ВІСНИК УМО. СЕРІЯ. ЕКОНОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ»

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

Збірник затверджено рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Протокол № 3 від 14.06.2018 року