Випуск № 6, 2019

«НАУКОВИ ВІСНИК УМО. СЕРІЯ. ЕКОНОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ»

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

Збірник затверджено рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Протокол №5 від 13.06.2019 року