Постоєва Ольга Георгіївна

Постоєва Ольга Георгіївна

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук
E-mail
olga postoyeva@outlook.com

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-5624-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-1167-636X 

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=Pl5s83oAAAAJ

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, спеціальність «Управління персоналом».

Досвід роботи

 • Розроблення та викладання навчальних курсів: «Інноваційний менеджмент», «Економіка підприємства», «Управління інноваціями», «Бізнес-планування», «Методика навчання персоналу» освітнього рівня бакалавр та магістр. Володіння навичками використання у навчальному процесі ігрових форм навчання. Вільне володіння англійською мовою.
 • Загальний стаж – 30 років;
 • Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 20 років.

Тема кандидатської дисертації

«Економічне виховання учнів ліцею бізнесу засобами навчально-ігрової діяльності», за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика виховання

Громадська активність

Робота у редакційній колегії  Електронного науково-практичного журналу «Науковий вісник УМО. Серія. Педагогіка»

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь у науково-дослідній темі кафедри на громадських засадах: «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (РК 0116U007183) (2016–2020 рр.);

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки) 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 

 1. Шевчик О. Г. Сучасні наукові дослідження синергетики в економіці // Наковий вісник УМО. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. Випуск 1. Частина 1. 344 с. Електрон. опт. диск [електронний ресурс]. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_1/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.pdf - С. 334—344.
 2. Шевчик О. Г. Використання економічних ігор для розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів // Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління». Електронне науково-практичне видання. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. Вип.2. Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_2/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.pdf
 3. Постоєва О. Г. Подолання бідності шляхом управління економікою родини / О. Г. Постоєва // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ – Суми, 2017). – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04 
 4. Постоєва О. Г. Приватизація державних підприємств з урахуванням досвіду Аргентини як один із шляхів підвищення конкурентоспроможності економіки України / Постоєва О. Г. // Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. – 2017. – №3 – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_3/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
 1. Постоєва О. Г.  Медведєв О. Особливості управління персоналом підприємства в сучасних умовах  Постоєва О. Г, Медведєв О. // Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. – 2017. – №4 – Режим доступу:  http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_4/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2.pdf
 2. Постоєва О. Сучасні технології управління персоналом. /  Постоєва О. Г.,  Лігер А. // Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. – 2017. – №4 – Режим доступу:  http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_4/%D0%9Bi%D0%B3%D0%B5%D1%80.pdf
  1. Постоєва О. Г. Практика приватизації у Великобританії: уроки для України / Постоєва О. Г. // Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. – 2019. – №6 – Режим доступу:  http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_6/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BEe%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%93.%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_.pdf   (Подано до друку в 2018 р.)
  2. Постоєва О. Г.  Досвід контролю державної допомоги в європейському союзі та його значення для захисту ринкової конкуренції / Постоєва О. Г. // Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. – 2019. – №6 – Режим доступу:  http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_6/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BEe%D0%B2%D0%B0_%D0%9E._%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf  (Подано до друку в 2018 р.)
  3. Постоєва О. Г. Система преміювання, як важливий елемент стимулювання праці персоналу підприємства / Постоєва О. Г.,  Бурлаєнко О. Д. А. // Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. – 2019. – №6 – Режим доступу: 

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_6/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0e%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf

 1. Постоєва О. Г. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна монографія  / за заг.ред. д.е.н., професора В. В. Іванової. Суми: ПФ Видавництво «Університетська Книга», 2020. 231с.
 2. Постоєва О. Г. Механізми антикризового управління підприємств / Постоєва О. Г., Білик О.О. // Науковий вісник УМО, м. Київ, 14 травня 2020 р. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/ekonomika
 3. Постоєва О. Г. Основи бізнес-планування на підприємстві / Постоєва О. Г., Надворний Я. Ю. // Науковий вісник УМО, м. Київ, 14 травня 2020 р. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/ekonomika

 

Колективна монографія

Постоєва О. Г. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна монографія  / за заг. ред. д.е.н., професора В. В. Іванової. Суми: ПФ Видавництво «Університетська Книга», 2020. 231с.

 

Тези конференцій

 1. Постоєва О. Г. Удосконалення управління персоналом підприємства / Постоєва О. Г., Кіршеніна Ю. Л. // Студентський альманах: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених» (м. Київ, 16 травня 2019 р.). – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – 602 с. – Електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/tezy%20_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2019_1.pdf.pdf
 2. Постоєва О. Г. Фінансова стратегія та її роль у забезпеченні стабільності підприємства / Постоєва О. Г., Шпильовий О. А. // Студентський альманах: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2020: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін». - Випуск 5. – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. – 747 с. – Електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 3. Постоєва О. Г. Інноваційний менеджмент в системі управління підприємством ТОВ «НОВА ПОШТА»/ Постоєва О. Г., Верзан К. А. // Студентський альманах: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2020: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін». - Випуск 5. – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. – 747 с. – Електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

 

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації до підготовки дипломної роботи / Постоєва О.Г. ; Навчально-науковий інститут менеджменту та психології  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – Київ, 2018. – 35 с.                                               

 

 1. Методичні рекомендації для підготовки курсової роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти / Постоєва О.Г., Мухіна Л. Я. ; Навчально-науковий інститут менеджменту та психології  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – Київ, 2019. – 27 с.                                                

 

 

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ 

 1. Міжнародний методологічний семінар «Вивчення кейсів щодо надання державної допомоги (розмежування економічної та неекономічної діяльності)», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR,  25 січня 2019, м. Київ.
 2. Міжнародний методологічний семінар «Проміжний звіт про програми державної допомоги, що містяться в Податковому та Митному кодексах України», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR,  29 січня 2019, м. Київ.
 3. Міжнародний методологічний семінар “Вимоги до державної допомоги до послуг що становлять загальноекономічний інтерес», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR, 20 березня 2019, м. Київ. 
 4. Міжнародний методологічний семінар «Чинна  допомога, методологія організації та запровадження реєстру державної допомоги», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR, 2 квітня 2019, м. Київ.
 5. Міжнародний методологічний семінар «Застосування Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» в контексті надання незначної державної допомоги»,   Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR, 5 червня 2019, м. Київ.                                                                                                                                          
 6. Міжнародний методологічний семінар «Правила державної допомоги, частина 1 – Поняття допомоги», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR,  13 червня 2019, м. Київ.    
 7. Міжнародний методологічний семінар  «Керівництво з внутрішніх процедур щодо державної допомоги», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR, 26 червня 2019, м. Київ.
 8. Міжнародна конференція «Реформа державної допомоги в Україні», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR, 11 квітня 2019, м. Київ
 9. Семінар з міжнародною участю «Бізнес Коучинг: перші кроки», ННІМП, ДВНЗ «УМО», 8 лютого 2019 р., м. Київ.
 10. Міжкафедральний семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 20 лютого 2019 р. ННІМП ДВНЗ «УМО»
 11. Курс лекцій з Організаційної психології, Алессандро де Карло, професор Університету ім. Джустино Фортунато (м. Беневенто, Італія), 4-5 березня 2019 р., м. Київ.
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Наука і молодь – 2019: Пріорітетні напрями глобалізацій них змін», 16 травня 2019 р., м. Київ.
 13. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», м. Київ.
 14. Інтерактивний семінар «Коучинг і нейробіологія в управлінні 4.0», за участю Павла Міонсека (ВШОУП, Польща), ДЗВО «УМО», м. Київ, 19 листопада 2019 р. 
 15. Міжнародний методологічний семінар  «Досвід Латвії щодо моніторингу та контролю державної допомоги: уроки для України», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR, 11 вересня 2019, м. Київ
 16. Міжнародний методологічний семінар  «Критерії допустимості державної допомоги для спортивної та багатофункціональної рекреаційної інфраструктури та місцевої інфраструктури», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR, 18 вересня 2019, м. Київ
 17. Міжнародний методологічний семінар  «Критерії допустимості державної допомоги для культури та аудіовізуальних творів», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR, 20 вересня 2019, м. Київ
 18. Міжнародний методологічний семінар  «Застосування правил державної допомоги в Україні», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR, 11 жовтня 2019, м. Вінниця, Вінницька міська рада.
 19. Міжнародний методологічний семінар  «Застосування правил державної допомоги в Україні», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR, 11 жовтня 2019, м. Вінниця, Вінницька міська рада.
 20. Міжнародний методологічний семінар  «Застосування правил державної допомоги в Україні», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR, 31 жовтня 2019, м. Житомир, Житомирська обласна державна адміністрація.
 21. Міжнародний методологічний семінар  «Застосування правил державної допомоги в Україні», Антимонопольний Комітет України, Проект ЄС SESAR, 6 грудня 2019, м. Ужгород, Закарпатська обласна державна адміністрація.
 22. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "НАУКА І МОЛОДЬ - 2019: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН".16 травня 2019 р.
 23. Інтерактивний семінар «Коучинг і нейробіологія в управлінні 4.0»,за участю Павла Міонсека (ВШОУП, Польща), ДЗВО «УМО», м. Київ, 19 листопада 2019 р.
 24. Критерії оцінювання допустимості державної допомоги для аеропортів / авіакомпаній, Київ, 22 січня 2020
 25. Правила державної допомоги, частина 1 - Поняття державної допомоги, для Міністерства інфраструктури,  Київ, 5 лютого 2020
 26. Правила державної допомоги, частина 2 - Допустимість державної допомоги, для Міністерства інфраструктури, 7 лютого 2020
 27. Застосування правил державної допомоги в Україні, Маріуполь, 12 лютого 2020
 28. Застосування правил державної допомоги в Україні, Запоріжжя, 13 лютого 2020
 29. Критерії допустимості державної допомоги для дорожнього транспорту, Київ, 19 лютого 2020
 30. Правила державної допомоги, частина 2 - Допустимість державної допомоги, для Міністерства фінансів, Київ, 20 лютого 2020
 31. Науково-практична  конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в  умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» 12  листопада  2020  р. УМО, Київ.
 32. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»  18 грудня 2020 р. м. Київ  ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
 33. Участь у онлайн-конференції на тему "Establishing the American University in Kyiv (AUK)"  Dec 14, 2020
 34. Методичний семінар НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України», м. Київ, 19 листопада 2020 р.
 35. Участь у майстер-класах Кирила Куницького (Бізнес-Конструктор):
  - «Бізнес: від хаоса до системи»:
  - Системне управління компанією - 14.12.2020 р
  - Операційне управління, команда, фінанси - 15.12.2020
  - Модель маркетингу та продажів - 16.12.2020
 36. Участь у вебінарі від SMART business, rabota.ua, HRpro: ANTI-Crisis Camp: План дій бізнесу після пандемії – 23.04.2020р. о 16.00 год.
 37. Участь у онлайн-дискусії «Стратегії людського капіталу – погляд у майбутнє», 19.11.2020. Deloitte, м. Київ.
 38. Участь у лекції  Річарда Беггетта, «Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування» 06.11.2020 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
 39. Он-лайн майстер-клас «Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти» в межах роботи Науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства»: 22 квітня 2020 р.

 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2019» проводилась 15-16 листопада 2019 року. «Круглий стіл» за темою «Навчання українських фахівців в контексті імплементації Угоди про Асоціацію Україна-ЄС»  (доповідь Постоєва О. Г., Бурлаєнко Т. І.)

 

Підвищення кваліфікації

 • НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації  СП 35830047/2729-20 , від 20.11.2020
 • «Використання сервісів GSuite for Education для  організації дистанційного навчання». (Сертифікат 30 годин)
 • Сертифікат London School of English – Upper–Intermediate Level – 2016
 • Міжнародне стажування в Республіці Польща, в Католицькому університеті імені Папи Павла ІІ, м. Люблін, 2016 р. (Сертифікат).