І Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «НАУКА І МОЛОДЬ – 2021: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»

І Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «НАУКА І МОЛОДЬ – 2021: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»

16 квітня 2021 року Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» була організована і проведена І Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «НАУКА І МОЛОДЬ – 2021: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН» в онлайн форматі на платформі ZOOM.

На міжнародну конференцію зареєструвалося понад 180 учасників.

З вітальним словом виступили:

Микола КИРИЧЕНКО, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих (Україна);

Олег СПІРІН, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (Україна);

Тетяна РОЖНОВА, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент (Україна);

Ярослав ДЕМКО, ректор Католицького університету в Ружомберку, професор (Словацька республіка);

Маріола МІРОВСЬКА, завідувач кафедри соціальної політики, соціальної роботи та туризму факультету соціальних наук Гуманітарно-Природничого Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор педагогічних наук (габілітований), професор (Республіка Польща);

Сергій КОПИЛОВ, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор (Україна);

Ольга СОКОЛЕНКО, в. о. ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор юридичних наук, професор (Україна);

Muhammad JAMMAL, Admissions officer at the British University in Dubai, Ph.D. In Educational management and leadership policy

Євген КАРТАШОВ, завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, доцент (Україна).

Також у роботі конференції взяли участь:

Наталія МУРАНОВА, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор;

Інна ОТАМАСЬ, завідувачка наукового відділу ДЗВО «УМО», кандидат педагогічних наук, доцент;

Оксана АНУФРІЄВА, завідувач аспірантури та докторантури, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», кандидат педагогічних наук, доцент;

Олена ФЕЩЕНКО, заступник директора з  науково-педагогічної та навчальної роботи ННІМП ДЗВО «УМО», кандидат економічних наук, доцент;

Єлизавета ЧЕПЕНКО, голова Студенської колегії ДЗВО "УМО";

Інна МАРЧУК, голова ради молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

А також здобувачі освіти різних рівнів із різних закладів вищої освіти, молоді науковці, гості. завідувачі кафедр ННІМП, ЦІПО ДЗВО «УМО», науково-педагогічні працівники університету, науково-педагогічні працівники зарубіжних та вітчизняних закладів вищої освіти, які є партнерами університету.

Пленарне засідання було представлено рядом цікавих та змістовних доповідей учасників та співорганізаторів Міжнародної конференції: Bohuslav STUPAK, PaedDr., PhD. MBA, doctoral študent, predškolská a elementárna pedagogika, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ružomberok (Slovakia), Олени КОЩЕНКО,спеціаліста з питань міжнародної співпраці Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах, Мар’яни ЄМЕЛЬЯНОВОЇ,докторанта другого року Школи докторської, старший референт Відділу науки та міжнародної співпраці Гуманітарно-Природничого Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), Андрія МІФТАХОВА, заступника начальника відділу розвитку інноваційної освіти Інституту Розвитку Інтелекту з питань освіти засуджених за підтримки Міністерства Юстиції України (Республіка Корея).

Родзинкою пленарного засідання конференції була доповідь «Національна економічна безпека: виклики і загрози під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19» за результатами проєкту здобувачів вищої освіти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ННІМП ДЗВО «УМО»Владислава АндруховЦЯ, Ірини БагриновськОЇ, Поліни Брацейко, Наталії Горбач, Софії ДерискибИ, Станіслава КараульнОГО, Єгора Касьяненко, Дарії Козир, Анастасі КуцОЇ, Вікторії Лукаш, Ольги Якубець.

В межах Конференції працювало 6 секцій.

У доповідях конференції, що були представлені на обговорення, знайшли відображення такі питання як: децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних стратегій; інноваційний розвиток територіальних громад в умовах суспільно-політичних перетворень; підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін; особливості створення інклюзивно-ресурсних центрів, інноваційна діяльність спеціального педагога; особливості формування конкурентоспроможних знань студентів та молодих науковців в умовах пандемії COVID-19.

Секція 1. Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг: методологія, теорія, практика, що організована кафедрою економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Керівник секції – Валентина ІВАНОВА, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор економічних наук, професор. Секретар секції – Ольга БРУСЄНЦЕВА, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат економічних наук

Активно та плідно на секції працювали здобувачі вищої світи та їхні наставники – науково-педагогічний склад кафедри. Серед актуальних напрямів досліджень молодих вчених, представлених на секції бути такі:Конкурентоспроможність українських і польських товарів на світовому ринку: порівняльний аспект, Психологічні особливості відбору претендентів з урахуванням  ментальності стейкхолдерів, Управління оцінкою кредитоспроможності підприємства, Теоретичні основи бізнес-планування на підприємстві, Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, Управління продуктивністю праці на підприємстві, Запровадження міжнародних практик надання кредитних послуг для корпоративного бізнесу України, Емоційне вигорання як визначальний чинник плинності кадрів, Наслідки впливу пандемії на трансформацію ринку праці в Україні, Формування команд методами недирективного підбору, Економічна стратегія розвитку підприємства, Загальні погляди на сутність організації праці на підприємстві, Інформаційний менеджмент у системі управління підприємством, Особливості мотивації праці персоналу малих підприємств, Формування і розподіл прибутку на підприємстві, Особливості систем планування, Ретроспективний аналіз розвитку психологічного консультування та служби психологічної допомоги, Напрями підвищення ефективності роботи персоналу в сучасних умовах, Проблеми та перспективи підготовки кадрів для малого підприємництва, Підходи до реалізації рекомендаційних систем, Особливості впровадження сучасних технологій управління персоналом на підприємстві, Визначення конкурентних позицій банку на основі портфельного аналізу, Сучасні тенденції інвестиційної привабливості країни, Сучасні тенденції кредитного ринку в Україні, Моделі оцінки ефективності управління персоналом підприємства, Мотивація персоналу: методи мотивації, Маркетингова діяльність на підприємстві, Шляхи удосконалення умов праці на підприємстві «Кернел», Професійні компетенції та якості менеджера, Особливості цифрового маркетингу, Бізнес-план розробки нового товару.

Кафедрою психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» було організовано Секцію 2 - Психологія нових можливостей: тренди наукової творчості сучасної молоді. Керівник секції – Тетяна ЧАУСОВА, доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних наук, доцент. Секретар секції – Юлія КРИМЛОВА, старший викладач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

У роботі секції учасники конференції піднімали питання психологічної адаптації особистості до сучасних умов, зокрема розглядалися наступні наукові проблеми: Теоретичний аналіз проблеми взаємозв’язку темпів темпераменту з вибором стратегії взаємодії у стресових ситуаціях, Психологічне консультування керівників організацій з проблем управління, Особливості розвитку самоефективності студентів під час навчальної діяльності, Психологічні особливості регуляції взаємовідносин у студентському колективі, Вплив смисложиттєвих орієнтацій особистості на її суб’єктивне благополуччя, Емпіричне дослідження життєстійкості майбутніх психологів у складних життєвих ситуаціях, Шляхи вирішення конфліктів у сімейній парі, Психологічні бар’єри в процесі творчої самореалізації молодих спеціалістів-дизайнерів, Вплив рівня розвитку комунікативних навичок та успішність попередження конфлікту, Акцентуації характеру підлітків – здобувачів фахової передвищої освіти медичного коледжу, Особистість освітянина в сучасних умовах, Я – Концепції майбутнього психолога, Психологічні особливості подолання конфліктів у працівників освітніх організацій, Особистість в складних життєвих ситуаціях, Вплив тривожності батьків на рівень тривожності у їх дітей, Вплив самооцінки на професійне самовизначення старшокласників, Сексуальні дисгармонії подружніх пар, Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін, Спеціальна освіта та інклюзивне навчання: виклики та перспективи, Феномен резільєнтності до емоційного вигорання у професійній діяльності медичних працівників, Психологічні особливості переживання самотності у зрілому віці, Аномалії особистості і антисоціальна поведінка, Творчість та внутрішньоособистісні конфлікти, Психологічні особливості реагування підлітків на стрес та шляхи його подолання, Шляхи корекції і розвитку особистості, Конструктивний та деструктивний вплив механізмів психологічного захисту на людей творчих професій, Прояв стресових станів у здобувачів вищої освіти та засоби їх профілактики і подолання, Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків в умовах дистанційного навчання, Особливості переживання клімактеричного періоду жінками зрілого віку: модель вивчення, Внутрішній конфлікт та амбівалентність особистості в кризовому суспільстві, Особистість в складних життєвих ситуаціях.

Кафедроюпедагогіки, адмініструванняіспеціальноїосвіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» було організовано дві секції.

Секція 3 Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін»була започаткована за науковою темою кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Керівники секції: Ірина СІДАНІЧ - завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально- наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, доцент та Тетяна МАХИНЯ - професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально- наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент. Секретар секції – Дмитро ГРИЩУК - доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук

У ході роботи піднімалися актуальні питання управління закладами освіти, методики викладання вищої школи та особливості духовно-морального виховання здобувачів, зокрема:

  • дослідження мотивації здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти – Єлизавета ЧЕПЕНКО, здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» ННІМП ДЗВО УМО;
  • формування духовних цінностей у підлітків – Богдан ПУЙДА, здобувач вищої освіти освітньо-професійної програми «Християнська педагогіка» ННІМП ДЗВО УМО;
  • розвиток творчого потенціалу викладачів закладу вищої освіти - Тетяна КОРОІД, здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» ННІМП ДЗВО УМО;
  • ідеї морального розвитку особистості у творчій спадщині І. Канта – Світлана АНИСЬКІНА, здобувачка вищої освіти третього рівня ДЗВО УМО;
  • Сучасна молодь-2021 – Віра ДЯКІВНИЧ, здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Християнська педагогіка» ННІМП ДЗВО УМО;
  • проблеми підготовки здобувачів у закладах дошкільної освіти – Олена ДИКУСАР, здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» ННІМП ДЗВО УМО.

Секція 4. формування системи управління проєктами та публічного управління і адміністрування на сучасному етапі державотворення, організованакафедрою публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Керівник секції – Євген КАРТАШОВ – завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, доцент. Секретар секції – Тетяна БУКОРОС, професор кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат політичних наук, доцент

Різноманітні за тематикою презентовані тези доповідей здобувачів вищої освіти освітньо-професійної та освітньо-наукової програм «Публічне управління та адміністрування», спеціальності «Публічне управління та адміністрування» другого та третього рівні вищої освіти, освітньо-професійної програми «Управління проєктами» спеціальності «Менеджмент» об’єдналися на єдиній науковій платформі. У роботі секції взяли участь гарант освітньо-наукової та освітньо-професійної програм «Публічне управління та адміністрування» професор Олена АЛЕЙНІКОВА, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП, доцент Оксана КОВТУН, доктор наук з державного управління, доцен кафедри публічного управління і проєктного менеджменту та наукові керівники здобувачів вищої освіти.

Серед представлених актуальних проблем управлінської науки постали наступні: Ефективність прийняття адміністративних рішень на ПАТ «Укрпластик», Аналітичне обґрунтування тенденцій та нових технічних рішень на ринку обладнання для сушіння плодово-овочевої продукції, Впровадження проєктного підходу для розвитку Самарівської територіальної громади Волинської області, Особливості впровадження системи КРІ в аптечній мережі «Аптека-Магнолія», Забезпечення фінансової безпеки ТОВ «Юланта», Оцінювання рівня конкурентоспроможного статусу ПП «Канів-Граніт», Створення Центру культурних послуг в громаді: сталість та інноваційність проекту, Сучасні проекти регіонального розвитку у сфері спорту, Корпоративна соціальна відповідальність в проектному менеджменті, Проекти у сфері консалтингу: потреби зацікавлених сторін, Розробка маркетингової системи управління організацією, Інструментарій проектного менеджменту для управління командою проекту, Система підвищення кваліфікації персоналу у проектному менеджменті, Управління соціальними проектами: соціальний ефект та ризики, Проектний менеджмент для інноваційного розвитку – психологічний аспект, Проблемні питання адаптації законодавства України до acquis ЄС та шляхи їх вирішення, Організація документообігу в органах державної та місцевої влади на прикладі діяльності Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Особливості прийняття державно–управлінських рішень у сфері національної безпеки з урахуванням технологій OSINT–розвідки в умовах гібридної війни (Decisions support in the field of national security by OSINT intelligence technologies), Модернізація механізму реалізації функції планування в публічній організації, Теоретичні аспекти визначення сутності поняття “безпека”, Особливості публічного адміністрування у Туреччині у ХХІ столітті, Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в освітній галузі, Управлінська культура і стилі керівництва персоналом в органах місцевого самоврядування, Управління інвестиціями на рівнях регіонального/місцевого  регулювання, Створення організаційної структури органів місцевого самоврядування для цілей сталого розвитку громади, Стратегія управління інформаційними ресурсами в органах державної влади, Охорона навколишнього природного середовища на регіональному та місцевому рівні, Управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти в умовах об’єднаних територіальних громад, Забезпечення конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, Організаційно-правові засади служби в органах місцевого самоврядування, Механізм управління дисциплінарними відносинами в публічній організації, Інформаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування в умовах реформи децентралізації, Європейські моделі публічної служби, Законодавче врегулювання публічної служби, Методи формування позитивного іміджу та етики поведінки публічних службовців.

П’ята секція - «Пріоритетні напрями глобалізаційних змін у наукових дослідженнях молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти» була представлена доповідями здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. Організатор секції – аспірантура та докторантура ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Керівник секції – Інна МАРЧУК – Голова ради молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Секретар секції – Марина ДІДЕНКО, старший викладач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Серед актуальних доробок молодих учених УМО - здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня освіти спеціальностей 011 «Науки про освіту», 281 «Публічне управління та адміністрування» , 053 «Психологія», були презентовані доповіді за такими науковими проблемами:

Психолого-педагогічні особливості процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності Збройних Сил України в умовах бакалаврату, Вплив світогляду на готовність до прощення у майбутніх психологів, Проблемні аспекти удосконалення правового механізму державного управління у сфері державного контролю за використанням та охороною земель, Удосконалення механізмів державної антикорупційної політики, Механізми удосконалення управління розвитком сфери зайнятості населення України в умовах глобалізаційних змін, Удосконалення механізмів державного управління системою професійної (професійно-технічної) освіти на регіональному (локальному) рівні, Стан розвитку правової культури педагогічних працівників центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, Готовності військового психолога до професійної діяльності у Збройних Силах України, Зміст та структура моделі розвитку маркетингової компетентності керівників гуртків закладу позашкільної освіти,  Теоретичні засади моделі управління маркетинговими комунікаціями закладу загальної середньої освіти на основі хмарних технологій, Чинники психологічного благополуччя співробітників call-центрів правоохоронних органів, Аналітична діяльність як основа загальної компетентності майбутніх магістрів правоохоронної діяльності, Програми корпоративного волонтерства як етап розвитку соціальної відповідальності.

Секція 6. Спеціальна освіта та інклюзивне навчання: виклики та перспективи, організована кафедрою педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Керівник секції – Віктор ГЛАДУШ, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор

Секретар секції – Алла ВИСОЦЬКА, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук.

Даний наукових напрям викликав інтерес міжнародних та вітчизняних учасників конференції та партнерів. Здобувачі вищої освіти та молоді вчені з Католицього університету у Ружомберку (Словацька Республіка), Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, (Україна) ДЗВО «Університет менеджменту освіти», (Україна), Кам'янець-Подільського національного університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський (Україна), Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, (Україна).

Ґрунтовні дискусії лунали на секції із актуальних проблем Спеціальна освіта та інклюзивне навчання за такими темами: Моделювання інклюзивного освітнього простору, Reflektivne dialog v inkluzivnej triede, Особливості розвитку оперативної зорової пам’яті у молодших школярів з порушеннями мовлення, Абілітація як нова складова системи супроводу дітей раннього віку, Інтеграційна модель розвитку пізнавальних процесів дітей з ООП засобами LEGO, Diagnostická činnosti školských špeciálnych pedagógov v rámci projektov ŠOV a PRIM, Особливості особистісної ідентичності підлітків із дитячим церебральним паралічем, Підходи до корекції фонематичних процесів у дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, Основні підходи до формування умінь самообслуговування у дошкільників з важкими множинними порушеннями, Використання дидактичних ігор на уроках історії для розвитку пізнавальної діяльності дітей з інтелектуальними порушеннями, Використання засобів адаптивної фізичної культури у роботі з дітьми молодшого шкільного віку з комбінованими порушеннями розвитку, Обґрунтування інноваційної порівнево-збалансованої методики корекції психомоторики дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку з моторною алалією, Арт-терапія як засіб корекції мовлення у дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення, Формування елементiв правової культури в учнiв старших класів спеціальної школи та ін.

Учасники конференції одноголосно прийняли Резолюцію І Міжнародної науково-практичної конференціїздобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін».

На конференції був представлений широкий спектр теоретичних, методологічних та організаційно-управлінських питань з проблем: конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг; підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін; психологічних трендів наукової творчості сучасної молоді; формування системи управління проєктами та публічного управління і адміністрування на сучасному етапі державотворення; перспективи та виклики інклюзивної освіти в Україні.

Учасники конференції усвідомлюють проблеми-виклики сучасних глобалізаційних змін та наслідки ними обумовлені. Поряд з інтенсивним прогресом наукових знань і соціальних технологій висловлюється прагнення досягти високого рівня академічної мобільності здобувачів вищої освіти та академічного персоналу, розвивати спільну наукову і освітню діяльність між закладами вищої освіти України і зарубіжних країн, розширити взаємодію ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у галузі обміну інноваційними технологіями, в тому числі інформаційними, що дозволить вивести результати наукових досліджень на новий рівень.

Завітайте на наші ресурси:

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/
YouTube канал УМО: https://www.youtube.com/channel/UCvvxuIWlbzpWtE1pFjPoVcA
Facebook УМО: https://www.facebook.com/umo.edu.ua
Facebook: «Абітурієнт-УМО. Вступ-2021»: https://www.facebook.com/vstupUMO