ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА»,

ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА»,

 

 

 

ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету»
Інститут права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету
Інститут журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету
Інститут економіки Класичного приватного університету
Головне управління юстиції в Кіровоградській області
Головне територіальне управління Державної судової адміністрації в Кіровоградській області
Департамент соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації

 Інформаційне повідомлення

 ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо докторів, кандидатів наук, аспірантів, здобувачів, магістрантів, практиків та фахівців, які мають бажання висловити власну думку про сучасні проблеми розвитку правової та гуманітарно-економічної сфер України і світу та взяти участь у

 ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

 «АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА»,

 яка відбудеться
17–18 квітня 2015 року
на базі ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету»

Форма участі: очна, заочна (для іногородніх учасників передбачено заочну участь у конференції).

Робочі мови конференції:українська, російська, англійська.

Конференція має на меті комплексний науковий аналіз сучасного стану юридичної науки, гуманітарно-економічних проблем у період реформування демократичного суспільства в Україні та світі із залученням провідних науковців, практиків, а також молодих вчених з усіх регіонів України та зарубіжних держав.

Основні тематичні напрямки конференції:

1. Теоретико-методологічні аспекти реалізації норм матеріального права в умовах євроінтеграції.

2. Теоретико-правові проблеми процесуального законодавства під час демократизації суспільства.

3. Забезпечення гуманітарно-економічних прав та свобод людини і громадянина в період реформування демократичного суспільства.

Довідкова інформація для учасників конференції

Для участі в роботі конференції просимо надіслати на електронну адресу kidmu.nayka@gmail.com до 1 квітня 2015 року такі матеріали:

–        заявку учасника конференції;

–        електронний варіант доповіді;

–        відскановану копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску.

Учасникам, які не мають наукового ступеня, слід обов’язково подати рекомендацію наукового керівника чи рецензію наукового співробітника, який має науковий ступінь за спеціальністю, що відповідає предмету дослідження, та/або витяг з протоколу засідання наукового відділу (кафедри) про рекомендацію до друку (відскановане зображення).

Організаційний внесок складає 100 грн.

Особами, які мають науковий ступінь, організаційний внесок не сплачується. За отримання збірника в паперовому вигляді встановлена плата в розмірі 60 грн.

Платіжні реквізити

ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету»

Код ЄДРПОУ: 38858340

Розрахунковий рахунок: 26009000031103

МФО банку: 328209

Банк: АБ «ПІВДЕННИЙ» м. Одеса

Вид платежу:«За участь у конференції (прізвище, ім’я, по батькові)»

ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧТЕ ПРІЗВИЩЕТА ІНІЦІАЛИ УЧАСНИКА

Учасникам до 1 травня 2015 р. буде надісланий електронний збірник тез конференції у форматі «pdf»

Вимоги до оформлення доповідей:

­   Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею.

­   Текст повинен бути виконаний у Microsoft Word 6.0 і вище для Windows та збережений у форматі *.doc або *.rtf.

­   Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження. Рукопис доповіді має бути    ретельно вичитаний і відредагований.

­   Обсяг – до 4-х сторінок. Формат сторінки А4 (297х210 мм).

­   Орієнтація – книжкова, поля (усі) – 20 мм.

­   Гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

­   Перший рядок – назва доповіді.

­   Другий – прізвище, ім’я та по-батькові (повністю).

­   Третій – місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання.

­   Текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.

­   Ключова термінологія та основні положення доповіді в тексті можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.

­   Бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки – [1, с. 23], де перша цифра – порядковий номер у      списку використаних джерел, друга – номер сторінки.

­   Список використаних джерел розміщується після тексту доповіді та повинен бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.

 

Примітка:

Рукописи роботи, що не відповідають вимогам або надіслані після закінчення встановленого терміну, не розглядаються. Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.

Одержання Оргкомітетом доповіді та заявки на участь в конференції обов’язково підтверджується відповідним електронним повідомленням Оргкомітету про реєстрацію учасника. У випадку неодержання повідомлення про реєстрацію просимо завчасно повідомляти Оргкомітет.

Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з відхиленням від зазначених вище вимог!

 

Адреса організаційного комітету:

вул. Колгоспна, 73

м. Кіровоград, 25026, Україна

ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету»

телефон для довідок: (0522) 27-46-40; (066) 650-07-87;

(096) 491-08-95; факс. (0522) 34-99-01

Марчак Катерина Валеріївна тел.(095) 607-25-26

Е-mail: kidmu.nayka@gmail.com

 

ЗАЯВКА

учасника ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства»

 

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________

Науковий ступінь __________________________________

Вчене звання ______________________________________

Місце роботи / навчання ____________________________

Посада  ___________________________________________

Тема доповіді ______________________________________

Назва секції  ______________________________________

Контакти: тел. _____________________________________

                 e-mail ____________________________________

                 поштова адреса ____________________________

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь,

вчене звання наукового керівника_____________________

 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!