Проведення кафедрою психології та ОР VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»

Проведення кафедрою психології та ОР VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»

24 травня 2019 р. науково-педагогічними працівниками кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «УМО» було проведено VIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти».

До числа організаторів належали представники передових закладів освіти та науки України та двох іноземних країн: Національна академія педагогічних наук України (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ), Навчально-науковий інститут менеджменту та психології, Кафедра психології та особистісного розвитку, Центральний інститут післядипломної освіти, Кафедра психології управління), Інститут психології імені Г. С. Костюка напн України (м. Київ) (Лабораторія організаційної і соціальної психології), Український філіал міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту» (Республіка Корея), Університет імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща).

Серед 190 були присутні здобувачі вищої освіти з України, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти України, Польщі, Кореї.

Конференцію було проведено з метою обговорення актуальних проблем психології та педагогіки професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців, сприяння розвитку психолого-педагогічної науки в галузі післядипломної педагогічної освіти.

У роботі конференції взяли участь 190 науковців і

Учасниками конференції було розглянуто такі питання:

  • психологічне забезпечення професійного вдосконалення фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти;
  • психолого-педагогічна фасилітація та екофасилітація в умовах перехідного періоду;
  • підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях, забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу, організаційного розвитку та розвитку організаційної культури;
  • психолого-педагогічні технології в умовах післядипломної освіти: досвід і перспективи впровадження.

У рамках конференції було проведено 3 майстер-класи:

  • короткотермінова глибинна психологічна допомога: екофасилітативний підхід (керівник – д-р. психол. наук, проф. П. В. Лушин);
  • особливості роботи психолога з особами, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій (керівник – канд. псих. наук, доц. І. В. Євтушенко);
  • психолого-педагогічне забезпечення управління проектами особистісного розвитку учня закладу загальної середньої освіти засобами ІКТ (керівник – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).

Також проведений Круглий стіл, присвячений науковій творчості і пам’яті академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора Олександра Васильовича Киричука (модератор – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).

При підведенні підсумків учасники конференції відзначили, що сучасний період суспільного розвитку характеризується трансформацією системи освіти як в Україні, так і світі загалом, висуває принципово нові вимоги до підготовки та підвищення кваліфікації фахівців на основі особистісно-орієнтованого, компетентнісного та екофасилітативного підходів і потребує створення системи організаційно-психологічного та психолого-педагогічного супроводу даного процесу.