МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Статус: ДВВЗ з переліку дисциплін вільного вибору здобувача вищої освіти, запропонованих Університетом
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 2-й рік, 1- й семестр
Викладацький склад: Смутчак З.В., д.е.н., проф.
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: отримання  здобувачами вищої освіти знань та навичок в сфері міжнародної трудової міграції громадян України, методів її регулювання, а також вивчення джерел, еволюції, характеру, факторів, спільних та особливих характеристик процесу та результатів трудової міграції на європейському континенті та у міжнародних відносинах загалом.

Завдання навчальної дисципліни:

– здобуття знань про сутність міграційних рухів населення та їх класифікацію,  сутність міграційної політики та засоби її реалізації;

– ознайомлення з досвідом тенденцій міграційних процесів в Україні та інших країнах світу, їхній вплив на суспільний розвиток.

– здійснення наукових узагальнень, розв’язання демографічних задач, пропонування заходів для розробки й реалізації демографічної та міграційної політики країни.

Зміст дисципліни. Теоретико-методологічні основи дослідження трудової міграції. Нормативно-правове забезпечення міжнародної трудової міграції. Світові ринки робочої сили та міста дестинації мігрантів. Нелегальна міграція та «трафікінг» (торгівля людьми).Регулювання потоків біженців.Оподаткування трудових мігрантів.Міграційні процеси та політика в країнах Центральної Європи. Міграційна політика в Україні.

Обсяг курсу: 90 годин (3 кредити)

Форма підсумкового контролю: залік.