ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 073 Менеджмент, 051 Економіка

Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Управління персоналом та економіка праці

Статус: обов’язкова навчальна дисципліна

Форма навчання: денна, заочна

Рік, семестр: 3-й рік, 5-й семестр

Викладацький склад: Морозова Марина Едуардівна, доцент

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: дисципліна, яка об’єднує як спеціальні, так і професійні знання, що отримують студенти у результаті вивчення загальних закономірностей та особливостей реалізації проєктів, є формування у студентів цілісної системи знань щодо набуття навичок управління проєктами на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні.

Завдання навчальної дисципліни: визначити цілі проєкту та здійснити його обґрунтування; провести експертизу проєкту; виявити структуру проєкту; визначити обсяги та обґрунтувати джерела фінансування; сформувати персонал виконавців; визначити строки виконання проєкту на основі графіків виконання робіт; розрахувати необхідні ресурси; сформувати кошторис і бюджет проєкту; оцінити проєктні ризики; забезпечити контроль виконання проєкту тощо.

Зміст дисципліни. формування у студентів цілісної системи знань щодо набуття навичок проєктного менеджменту на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні.

Обсяг курсу: 90 годин (3 кредита)

Форма підсумкового контролю: залік.