Управління інноваціями

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань:  07 Управління та адміністрування
Спеціальність:  073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма:  «Менеджмент»

Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 4-й рік, 4-й семестр
Викладацький склад: Постоєва О.Г. к.пед.н, доцент

Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни: Основною метою є оволодіння майбутніми управлінцями сучасними теоретичними основами та практичними навичками управління інноваційною діяльністю організації; набуття спеціальних професійних компетенцій з управління інноваціями.

Завдання навчальної дисципліни:

- вивчення основних понять, категорій та засобів аналізу інноваційної діяльності;

- набуття практичних навичок у сфері управління інноваційною діяльністю організації.

 

Зміст дисципліни.  Сутність інноваційної діяльності, основні поняття. Інноваційна діяльність як об’єкт управління. Державна підтримка інноваційних процесів. Організаційні форми інноваційної діяльності. Управління інноваційним розвитком організації. Управління інноваційним проєктом.  Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації

Обсяг курсу: 120 годин (4 кредити)

Форма підсумкового контролю: залік.