Випуск № 3, 2017

«НАУКОВИ ВІСНИК УМО. СЕРІЯ. ЕКОНОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ»

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

Збірник затверджено рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Протокол № 7 від 10.09.2017 року