ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування; 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та торгівля; 051 Економіка
Освітньо-професійна програма: Менеджмент; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Управління персоналом та економіка праці

Статус: ДВВЗ з переліку обов’язкових  дисциплін здобувача вищої освіти
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 1-й рік, 2-й семестр
Викладацький склад: Смутчак З.В, д.е.н., проф..
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: вивчення історико-економічного досвіду та ідей видатних представників економічної науки; формування уявлень про особливості розвитку окремих країн; визначення факторів та причин швидкого розвитку одних країн та відставання інших у різні проміжки часу; поглиблення та розширення знань з економічної теорії; формування теоретичної бази для аналізу проблем сучасної економічної політики; підвищення економічної та загальної культури фахівця з економіки.

Завдання навчальної дисципліни:

- сформувати на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сучасне економічне мислення та світогляд здобувачів вищої освіти;

- забезпечити засвоєння здобувачами вищої освіти знань і методів історичного аналізу економічних процесів.

Зміст дисципліни. Предмет і метод історії економіки та економічної думки. Господарство первісного суспільства та економічна думка на етапі становлення ранніх цивілізацій. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій ( VІІІ ст. до н.е. – Vст. н.е.). Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (кінець V – XV ст.). Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XXI – перша половина XVII ст.). Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХVІІ – перша половина  ХІХ ст.). Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ – початок ХХст.). Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.). Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.). Світове господарство та        основні           напрямки        економічної    думки            на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст. – початок XXI ст.).

Обсяг курсу: 120 годин (4 кредити)

Форма підсумкового контролю: екзамен.