Планування і контроль

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та торгівля 

Статус: дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 3, 6
Викладацький склад: Іванова В.В., д. екон. н., професор, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів сучасного економічного та управлінського мислення, системи спеціальних знань стосовно планування господарської діяльності підприємств та контролю за виконанням планів.

Завдання навчальної дисципліни:

- вивчення методології і методики планування та контролю діяльності підприємства;

- вивчення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду стосовно планування та контролю;

- розвиток аналітичного мислення та систематизації отриманої інформації для прийняття планових рішень;

- формування у студентів практичних навичок планування діяльності підприємства;

- практична підготовка до   використання економічного інструментарію для проведення планових техніко-економічних розрахунків, розробки альтернативних планів та обґрунтування оптимальних варіантів розвитку підприємства.

Здобувачі вищої освітимають набути загальних компетентностей:

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях

ЗК 7. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії

Здобувачі вищої освіти мають набути спеціальних (фахових) компетентностей:

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища;

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації;

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту;

СК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;.

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом;

СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації;

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію;

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

Програмні результати навчання

ПР1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;

ПР5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади);

ПР6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;

ПР7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати;

ПР10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності;

ПР12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;

ПР14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;

ПР17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів;

ПР19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм;

ПР20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків;

ПР21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

Програмнірезультатинавчання

Знання:

- принципи та  етапи планування діяльності підпри­єм­ства;

- методи прийняття планових рішень та контролю:

- методи та моделі стратегічного аналізу;

- особливості процесу розробки й реалізації стратегічного плану;

- методику обґрунтування та розробки тактичних планів;

- методику проведення контролю за виконанням планових завдань.

Когнітивніуміння та навички з предметноїобласті:

- вирішувати завдання, що відповідають професійній кваліфікації;

- застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних задач;

- вміти аналізувати власну діяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;

- здійснювати науково-дослідну діяльність.

Практичнінавички з предметноїобласті,здатності:

- застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних завдань стосовно планування та контролю;

-  аналізувати зовнішні чинники впливу й діагностувати стан внут­рішнього середовища підприємства для здійснення планування;

-  аналізувати альтернативні варіанти планів, здійснювати вибір найбільш прийнятного з них;

-  розробити стратегічний план та систему тактичних планів на основі обраних стратегій;

-  розробляти заходи контролю за виконанням плану та приймати конструктивні рішення щодо корегування реалізації планів на основі контролю.

Соціальні, м'які навички

здатність діяти соціально, екологічно, відповідально і свідомо.

.Обсяг курсу: 150 годин, що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС

Форма підсумкового контролю: екзамен.