ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ «НАУКА І МОЛОДЬ 2017: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ «НАУКА І МОЛОДЬ 2017: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТАПСИХОЛОГІЇ

 

 

Науково-практична конференція
здобувачів вищої освіти
і молодих учених 

"НАУКА І МОЛОДЬ 2017: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН" 

 

 

1травня 2017 р.
м. Київ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 Голова Оргкомітету

ОЛІЙНИК В.В., дійсний член НАПН України,  доктор педагогічних наук, професор

Заступники голови Оргкомітету:

КИРИЧЕНКО М.О.,  член-кореспондент Академії наук вищої освіти України,  доктор PhD
ОТИЧ О.М.,  доктор  педагогічних  наук, професор

Члени Оргкомітету:

АЛЕЙНІКОВА О.В., доктор наук з державного управління, професор
ОЛІЙНИК В.В., кандидат педагогічних наук, доцент
ПУСТОВАЛОВ І.В., аспірант кафедри психології та особистісного розвитку
ЛУШИН П.В., доктор психологічних наук, професор
РЯБОВА З.В., доктор педагогічних  наук, професор
ХЛІВНА І.В., доктор економічних наук, професор
КАРТАШОВ Є.Г., доктор наук з державного управління, кандидат філософських наук, професор
БРЮХОВЕЦЬКА О.В., кандидат психологічних наук, доцент
БУКОРОС Т.О., кандидат політичних наук, доцент
ДУБІНІНА О.В., кандидат педагогічних наук, доцент

Відповідальний секретар:

Опенько К.В.,  старший лаборант  кафедри психології  та особистісного  розвитку

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Презентація здобувачів вищої освіти результатів своїх наукових досліджень та обмін практичним досвідом у сфері освіти.

Передбачається робота чотирьох секцій:

Секція 1. Економіка та управління персоналом і організаціями в умовах трансформаційних змін

Організатор – кафедра економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".
Керівник секції – д.е. н., проф. І.В. Хлівна
Секретар секції – к.е.н., ст. викл. О.А. Брусєнцева

Секція 2.    Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах.

Організатор – кафедра психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".
Керівник секції – д.психол.н., проф. П.В. Лушин
Секретар секції – к.психол.н., доц. Т.В. Чаусова

Секція 3. Підготовка конкурентноспроможніх фахівців в умовах освітніх змін

Організатор – кафедра педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".
Керівник секції – д. пед. н., проф. З.В. Рябова
Секретар секції –  к. пед. н., доц. Н.О. Приходькіна

Секція 4. Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в Україні

Організатор – кафедра управління проектами за загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".
Керівник секції – д. держ. упр.,  професор О. В. Алейнікова
Секретар секції –  к. пед. н., доц. С. В. Штангей

План роботи конференції

 • 09.00-09.50 – реєстрація учасників
 • 10.00-12.00 – пленарне засідання
 • 12.00-13.00 – кава-брейк
 • 13.00-15.00 – робота секцій, підведення підсумків, закриття конференції

Регламент

 • Виступ на пленарному засіданні   10 – 15 хвилин
 • Виступ на секційному засіданні   7 – 10 хвилин
 • Обговорення   5 – 7 хвилин

Робочі мови: українська, англійська, російська.

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ:

Тези доповіді для публікації у електронному науково-практичному виданні «Студентський альманах» (обов'язково вказати ПІБ, вчене звання і посаду наукового керівника) 

Тези у електронному варіанті приймаються Оргкомітетом  до  16 травня 2017 року. З позначкою «На конференцію»відправляти наe-mail:kafedra_christina@mail.ru

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 • Обсяг – 2–5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, форматсторінки А4 (210х297 мм).  Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє – 15 мм; нижнє – 15 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 • Відомості про авторів – ініціали, прізвище, шифр групи, назва ВНЗ  – Times New Roman,  вирівнювання по лівому краю.
 • Відомості про наукового керівника (ПІБ, посада, науковий ступінь вчене звання)
 • Назва: Times New Roman, шрифт напівжирний, усі символи прописні, вирівнювання по центру, без переносу слів з відступом 10 мм.
 • Тези повинні мати чітко регламентовану змістово-композиційну структуру, в якій виокремлюють такі складові:
  • актуальність проблеми дослідження;
  • стан розроблення проблеми в науці і практиці;
  • мета дослідження;
  • основна ідея, положення, результати дослідження;
 • висновки дослідження.

Зразок оформлення тез

К.Н. Миколаєнко, ст. гр. ПБМ-15-Г1,
Науковий керівник: С. Л. Іванов,
к.п.н., доц., доцент кафедри психології 
та особистісного розвитку 
ННІМП УМО

ОСОБЛИВОСТІПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ПСИХОЛОГІЧНІ КАДРІВ

Постановка проблеми. Вища освіта – специфічна галузь ринкової економіки, а вищі навчальні заклади, які продукують освітні послуги, створюють приватні і суспільні блага, виступають на ринку як корпорації. Як і іншим галузям, освіті притаманна ринкова конкуренція. Суб’єкти ринку освітніх послуг, як і  учасники будь-якого іншого ринку, перебувають у стані конкуренції.

    Стан розробленості проблеми. ……..

    Мета дослідження …………………..

    Результати дослідження. ………….

    Висновки. ……....

 

ВИМОГИ ДО НАДСИЛАННЯ  МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та номеру секції й містити вказівку на вид матеріалу конференції латиницею (напр., Ivanov_1_tezy).

N.B. Тези друкуються в редакції автора.

Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог. 

Витрати на проїзд, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

КОНТАКТНІ ОСОБИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

+38(050)221-68-72 Брюховецька Олександра Вікторівна;
+38(063)139-41-58 Опенько Крістіна Віталіївна

 МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а, I корп.,
конференцзал