запрошуюмо до участі у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»

запрошуюмо до участі у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (м. КИЇВ)
Навчально-науковий інститут менеджменту та психології
Кафедра психології та особистісного розвитку
Центральний інститут післядипломної освіти
Кафедра психології управління
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ (м. КИЇВ)
Лабораторія організаційної і соціальної психології
Український філіал Міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту» (РЕСПУБЛІКА Корея)
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В м. ЧЕНСТОХОВА (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
ФАКУЛЬТЕТ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ МАТЕЯ БЕЛА (СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА)

 

Шановні колеги!

18 грудня 2020 року у м. Київ на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбудеться

ІХ Міжнародна науково-практична конференція
«Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»

 

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, зокрема закладів післядипломної педагогічної освіти, керівники освітніх організацій та закладів освіти, психологи-практики, науковці, педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, аспіранти, докторанти, здобувачі.

Робочі секції конференції:

Секція 1: Психологічний супровід освіти дорослих: виклики сьогодення.

Секція 2: Парадокси підготовки спеціаліста в епоху змін.

Секція 3: Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях, забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу, організаційного розвитку та розвитку організаційної культури.

Секція 4: Підготовка фахівців соціально-політичного профілю: гуманістичний аспект.

Майстер-клас:

 • Стабілізація системи особистості, що розвивається: практика надання допомоги в період пандемії COVID-19 (керівник – д-р психол. наук, проф. П. В. Лушин).

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають надіслати до 1 грудня 2020 року заповнену за зразком заявку (додається) та статті (тези) електронною поштою за вказаними нижче адресами, а також зареєструватися у гугл-формі за Інтернет-посиланням: https://forms.gle/bJ4A8N7UsrcTCMh88

Контактні особи :

 • Мухіна Любов Яківна, тел. 099-551-00-04, 098-748-55-83; е-mail: conference-seminar@i.ua
 • Прокопенко Олена Антонівна, тел. 050-817-87-68;е-mail: kafedra.psychology1@gmail.com

 

Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача із вказівкою: наприклад, для заявки – Петренко_заявка, Петренко_тези.

Для участі у конференції необхідно надіслати такі документи:

Заявку учасника. Форма заявки:

 1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) ____________________________________
 2. Науковий ступінь і вчене звання _________________________________________
 3. Місце роботи (навчання) ________________________________________________
 4. Електронна адреса (обов’язково) _________________________________________
 5. Телефон: __________________
 6. Секція: _______________________________________________________________
 7. Тема наукової доповіді: _________________________________________________
 8. Планую виступ (так чи ні) _______________________________________________

 

Програма конференції буде розміщена за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1lQ1bcQq9LKV9CZTAoEx7ANMy2Qi3SvPJ?usp=sharing

Для дистанційної участі обов’язковим є публікування тез доповіді в електронному збірнику матеріалів конференції.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Можлива публікація статей у фахових виданнях категорії «Б»: збірнику наукових праць «Вісник післядипломної освіти», вартість публікації 50 грн. за 1 сторінку, 60 грн. за інформацію щодо цифрового ідентифікатора наукової праці (doi), 2.00 грн. за 1 сторінку за перевірку на плагіат, оплата проводиться після зарахування статті до друку.

Статті до «Вісника післядипломної освіти» подаються до редакційно-видавничого відділу Васильченко Яніні Йосипівні (конт. телефон 044-481-38-53
е-mail: 
ya.vasilchenko@gmail.com).

Вимоги до оформлення статті розміщено на сайті ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  http://tme.umo.edu.ua/docs/statti_VAK.pdf

Адреса Організаційного оргкомітету:

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (http://www.umo.edu.ua)

 • кафедра психології управління, е-mail: kafedra.psychology1@gmail.com, 
  тел. 050-817-87-68. м. Київ, 04053, вул. Січових стрільців, буд. 52-А, корп. 3, к. 3.7;
 • кафедра психології та особистісного розвитку, е-mail: kpor.umo@gmail.com, 
  тел.: 099-551-00-04; 098-748-55-83, м. Київ, 04053, вул. Січових стрільців, буд. 52-А, корп. 1, к. 412.

Вимоги до оформлення тез доповіді:

 • обсяг тез – до п’яти сторінок;
 • студентські тези подаються разом із рецензією наукового керівника, за відповідальністю якого ці матеріали презентуються;
 • матеріали тез мають бути набрані у редакторі Times New Roman, 14 шр., інтервал 1,5, абзац 1,25, текст вирівняний по ширині. У правому верхньому кутку подаються дані про автора (прізвище та ініціали, курс навчання і факультет або місце роботи, та університет, у якому навчається чи працює автор), також дані про наукового керівника (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання та посада, кафедра та університет, у якому працює керівник), наступний рядок – посередині напівжирним подається назва тез. Наступний рядок – текст тез. Наприкінці матеріалів посередині пишеться «Література». Список літератури та посилання у тексті оформлюються згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 України.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК…….                                                                                                                

Євтушенко І. В.,
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології управління
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

 

ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ

Текст  (постановка проблеми, стан розробленості проблеми, мета дослідження, викладення основного матеріалу, висновки та перспективи подальшого дослідження).

Література