Стратегії в бізнесі

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Статус: дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 2, 2
Викладацький склад: Іванова В.В., д. екон. н., професор, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями з питань стра­тегічного управління підприємством, інструментарієм, методикою розроблення стратегій підприємства та набуття практич­них умінь і навичок щодо використання концепції стратегічного управління в дія­льності підприємства.

Завдання навчальної дисципліни:

- вивчення сутності, основних понять і категорій стратегічного управ­лін­ня;

- вивчення принципів, функцій, змісту процесів і технології розробки системи стратегій;

- набуття практичних навичок формування стратегічних цілей та  розробки стратегій;

- практична підготовка до  генерування стратегічних альтернатив формування стратегічного плану, реалізації стратегічного плану та контролю за його виконанням,  формування стратегічного потенціалу.

Здобувачі вищої освітимають набути загальних компетентностей:

ЗК1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

Здобувачі вищої освіти мають набути спеціальних (фахових) компетентностей:

СК1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.

СК3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.

СК4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності

Програмні результати навчання

ПР2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.

ПР6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність.

ПР7 Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.

ПР9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.

Програмнірезультатинавчання

Знання:

- принципи та  етапи стратегічного управління підпри­єм­ством;

- методи та моделі стратегічного аналізу;

- методи розробки системи стратегій;

- особливості процесу розробки й реалізації стратегічного плану;

Когнітивніуміння та навички з предметноїобласті:

- вирішувати завдання, що відповідають професійній кваліфікації;

- застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних задач;

- вміти аналізувати власну діяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;

- здійснювати науково-дослідну діяльність.

Практичнінавички з предметноїобласті,здатності:

- застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних завдань;

-  формулювати місію та стратегічні цілі підприємства;

-  аналізувати зовнішні чинники впливу й діагностувати стан внут­рішнього середовища підприємства та визначати ефективну стратегію;

-  аналізувати альтернативні варіанти стратегій, здійснювати вибір найбільш прийнятної з них;

-  визна­чати систему функціональних, ресурсних і продуктових стра­тегій, виходячи з обраної загальної та конкурентної стратегій;

-  розробляти заходи щодо реалізації стратегічного плану та контролю за його виконанням.

Соціальні, м'які навички

здатність діяти соціально, екологічно, відповідально і свідомо.

Обсяг курсу: 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС

Форма підсумкового контролю: залік.