ЛОГІСТИКА

Мета науки (дисципліни) полягає в тому, щоб навчити студентів основним методам і правилам логістики, як основного інструмента ринкової економіки. Завданням науки (дисципліни) є управління матеріальними, інформаційними,…

КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Предметом вивчення дисципліни “Кадровий менеджмент” є загальні закономірності та особливості формування, функціонування і розвитку персоналу організації, принципи організації кадрової служби на підприємстві,…

ІНВЕСТУВАННЯ

Інвестування являє собою наукову дисципліну, яка вивчає механізм формування і функціонування ринку інвестицій; формування основних напрямків інвестиційної політики в сучасних умовах; специфіку інвестиційної…

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Метою економічного аналізу є вивчення наслідків діяльності всіх підприємств і господарських установ, визначення впливу факторів і виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на…

ДІЛОВА ЕТИКА

Мета дисципліни - підготувати теоретично і методично в етичному відношенні ділової людини до виконання професійного обов'язку. Завдання дисципліни : а) дати необхідний мінімум загальнотеоретичних знань про етику і…

ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Мета навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» — сформувати у майбутніх менеджерів правове мис­лення, а також знання: сутності і соціальної цінності державної влади як дійового…

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Глобальна економіка являє собою фундаментальну економічну дисципліну, що вивчає алгоритм оптимальної взаємодії національної економіки зі світовим господарством у контексті бурхливих і швидкоплинних змін і трансформацій,…

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Дисципліна “Бухгалтерський облік” забезпечує можливість оволодіти знаннями з обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів. Мета дисципліни - формування системи знань з…

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Основною метою адміністративного менеджменту є підготовка студентів до кар’єри управлінця в державних і некомерційних організаціях. Це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань…

Інноваційний менеджмент

Мета дисципліни “ Інноваційний менеджмент ” — сприяти підвищенню науково-практичного рівня спеціалістів, їх компетенції щодо управління інноваційними процесами в економіці України. Дисципліна “…

Методика викладання економічних дисциплін

Метою дисципліни “ Методика викладання економічних дисциплін” є допомога майбутньому викладачеві фахових навчальних курсів оволодіти механізмами технології вузівського економічного навчання, визначити її…

Бізнес-планування

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки/07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051 Економіка/076 Підприємництво, торгівля та біржова…

Економіка підприємства

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки/07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051 Економіка/076 Підприємництво, торгівля та біржова…

Державне регулювання економіки

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 073 Менеджмент / 051 Економіка / 076 Підприємництво, торгівля…

УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Навчальна дисципліна «УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ» є нормативною дисципліною, метою якої є оволодіння знаннями в галузі надання консультативних послуг, методами діагностування проблеми організації та…

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

Навчальна дисципліна «Менеджмент організацій» є самостійною базовою дисципліною, головною метою якої є формування у майбутніх фахівців сучасного самостійного мислення та комплексу спеціальних вмінь у галузі…

САМОМЕНЕДЖМЕНТ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування; 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 073 Менеджмент; 051 Економіка Освітньо-професійна…

МЕНЕДЖМЕНТ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки/07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051 Економіка/076 Підприємництво, торгівля та біржова…

Політекономія

Політекономія  як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування та розвитку. Будучи суспільною дисципліною системного типу вона посідає центральне місце в…

Професійна культура менеджера

Метою   курсу є  сприяння  оволодінню  майбутніми  менеджерами  професійною  культурою,  підвищення  загальної культури особистості. Основними завданнями означеного…

Маркетинг персоналу

Метою вивчення дисципліни є формування знань, щодо базових категорій маркетингу персоналу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності в управлінні та її пріоритетів у сучасних умовах, узгодженні…

Акмеологічний тренінг

Метою вивчення дисципліни є  вдосконалення особистості професіонала за допомога інтерактивних і тренінгових технологій для  досягнення нею вершин духовно-етичного й професіонального розвитку. Розвиток у…

КВАЛІМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Курс дисципліни розкриває практичну цінність використання кваліметричних підходів в діяльності менеджера, через опанування алгоритму кваліметричного вимірювання, сутності факторно-критеріального моделювання. У…

МІКРОЕКОНОМІКА

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 073 Менеджмент Статус: ОК.20 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх…

Економічна теорія

Курс закладає основи світогляду та економічної культури, обґрунтовує базові економічні категорії, закладає навички раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розкриває…

Вступ до спеціальності

Рівеньвищоїосвіти: перший  (бакалаврський) Галузьзнань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво,…

Фінанси, гроші та кредит

Рівень вищої освіти: перший  (бакалаврський) Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076…

Страхування

Навчальна дисципліна «Страхування» є самостійною, базовою дисципліною, головною метою якої є формування системи знань студентів щодо основ, закономірностей, принципів та особливостей функціонування…

Організація праці  менеджера

Навчальна дисципліна «Організація праці менеджера» формує у майбутніх менеджерів уміння організовувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види управлінської документації; застосовувати…