Страхування

Навчальна дисципліна «Страхування» є самостійною, базовою дисципліною, головною метою якої є формування системи знань студентів щодо основ, закономірностей, принципів та особливостей функціонування…

Організація праці  менеджера

Навчальна дисципліна «Організація праці менеджера» формує у майбутніх менеджерів уміння організовувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види управлінської документації; застосовувати…

Публічне адміністрування

Навчальна дисципліна «Публічне адміністрування» є самостійною, базовою дисципліною, головною метою якої є формування системи знань в області управління. Метою вивчення дисципліни є оволодіння…

Фінанси

Навчальна дисципліна «Фінанси» вивчає економічні відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими…

Гроші та кредит

Навчальна дисципліна «Гроші та кредит» є самостійною, базовою дисципліною, головною метою якої є формування системи знань з теорії та практики грошового обігу та кредитного обороту,…

Історія України

Курс повинен дати студентам глибоку історичну підготовку, підвищити рівень їх загальної і політичної культури. Без достатнього рівня культури історичного мислення важко орієнтуватися у складних і неоднозначних процесах…

Історія української культури

В даному курсі викладено основні етапи та закономірності розвитку української культури з найдавніших часів до наших днів. Зміст курсу включає розгляд загальних теоретичних проблем культури (теорію культури), історію…

Операційний менеджмент

В курсі «Операційний менеджмент» системно викладено теоретичні, методичні та практичні аспекти операційного менеджменту, розглянуто понятійний апарат. Розкрито сутність операційного менеджменту, принципи…

Системи технологій

Мета дисципліни «Системи технологій» – сформувати у студентів навички системного підходу до оцінки технології виготовлення продукту на основі вхідних даних: наявної сировини, устаткування, стану…

Історія економіки та економічної думки

У запропонованому курсі курсу висвітлюються питання економічної історії та історії економічної думки від найдавніших часів до сучасності. Мета курсу – формування у студентів теоретичних знань, умінь та практичних…

Технології управління персоналом

Зміст дисципліни: Сутність і місце персонал-технологій в управлінні організацією. Аналіз робіт і формування вимог до кандидатів на вакантні посади. Пошук і залучення кандидатів на вакантні посади. Технології збору…

Мотивація персоналу

Цілями освоєння дисципліни «Мотивація персоналу» є отримання студентами необхідного обсягу знань з урахуванням нових вимог часу з формування стратегії і тактики в мотиваційному менеджменті з урахуванням…

Управління персоналом

В сучасних умовах існує гостра потреба в управлінцях, які володіють фундаментальними знаннями в сфері управління персоналом. Поняття «Управління персоналом» припускає створення умов, що забезпечують…