ЛОГІСТИКА

Мета науки (дисципліни) полягає в тому, щоб навчити студентів основним методам і правилам логістики, як основного інструмента ринкової економіки. Завданням науки (дисципліни) є управління матеріальними, інформаційними,…

КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Предметом вивчення дисципліни “Кадровий менеджмент” є загальні закономірності та особливості формування, функціонування і розвитку персоналу організації, принципи організації кадрової служби на підприємстві,…

ІНВЕСТУВАННЯ

Інвестування являє собою наукову дисципліну, яка вивчає механізм формування і функціонування ринку інвестицій; формування основних напрямків інвестиційної політики в сучасних умовах; специфіку інвестиційної…

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Метою курсу є отримання студентами знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), а також придбання навичок їх практичного…

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Метою економічного аналізу є вивчення наслідків діяльності всіх підприємств і господарських установ, визначення впливу факторів і виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на…

ДІЛОВА ЕТИКА

Мета дисципліни - підготувати теоретично і методично в етичному відношенні ділової людини до виконання професійного обов'язку. Завдання дисципліни : а) дати необхідний мінімум загальнотеоретичних знань про етику і…

ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Мета навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» — сформувати у майбутніх менеджерів правове мис­лення, а також знання: сутності і соціальної цінності державної влади як дійового…

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Глобальна економіка являє собою фундаментальну економічну дисципліну, що вивчає алгоритм оптимальної взаємодії національної економіки зі світовим господарством у контексті бурхливих і швидкоплинних змін і трансформацій,…

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Дисципліна “Бухгалтерський облік” забезпечує можливість оволодіти знаннями з обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів. Мета дисципліни - формування системи знань з…

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Основною метою адміністративного менеджменту є підготовка студентів до кар’єри управлінця в державних і некомерційних організаціях. Це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань…

Інноваційний менеджмент

Мета дисципліни “ Інноваційний менеджмент ” — сприяти підвищенню науково-практичного рівня спеціалістів, їх компетенції щодо управління інноваційними процесами в економіці України. Дисципліна “…

Методика викладання економічних дисциплін

Метою дисципліни “ Методика викладання економічних дисциплін” є допомога майбутньому викладачеві фахових навчальних курсів оволодіти механізмами технології вузівського економічного навчання, визначити її…

Бізнес-планування

Мета дисципліни «Бізнес-планування» - формування у слухачів системи знань про методику і технологію розробки бізнес-плану, про зміст його розділів, а також навичок і вмінь складання бізнес-плану…

Економіка підприємства

Предмет навчальної дисципліни "Економіка підприємства" - це процес формування, вартісна та кількісна оцінка факторів виробничого процесу, ефективність їх використання в умовах ринкових відносин. Науковою основою…

Державне управління економікою

Предмет «Державне регулювання економіки» відноситься до дисциплін макроекономічної теорії, що розглядає економіку з точки зору єдиного цілого на основі аналізу структури та динаміки економічної системи.…

УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Навчальна дисципліна «УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ» є нормативною дисципліною, метою якої є оволодіння знаннями в галузі надання консультативних послуг, методами діагностування проблеми організації та…

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Навчальна дисципліна «Корпоративне управління» є самостійною базовою дисципліною, головною метою якої є формування системи знань в галузі управління великими інтегрованими структурами. Вивчення цієї…

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

Навчальна дисципліна «Менеджмент організацій» є самостійною базовою дисципліною, головною метою якої є формування у майбутніх фахівців сучасного самостійного мислення та комплексу спеціальних вмінь у галузі…

САМОМЕНЕДЖМЕНТ

Навчальна дисципліна «Самоменеджмент» є самостійною базовою дисципліною , головною метою якої є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі…

МЕНЕДЖМЕНТ

Навчальна дисципліна «Менеджмент» є самостійною базовою дисципліною, головною метою якої є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту,…

Політекономія

Політекономія  як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування та розвитку. Будучи суспільною дисципліною системного типу вона посідає центральне місце в…

Професійна культура менеджера

Метою   курсу є  сприяння  оволодінню  майбутніми  менеджерами  професійною  культурою,  підвищення  загальної культури особистості. Основними завданнями означеного…

Маркетинг персоналу

Метою вивчення дисципліни є формування знань, щодо базових категорій маркетингу персоналу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності в управлінні та її пріоритетів у сучасних умовах, узгодженні…

Акмеологічний тренінг

Метою вивчення дисципліни є  вдосконалення особистості професіонала за допомога інтерактивних і тренінгових технологій для  досягнення нею вершин духовно-етичного й професіонального розвитку. Розвиток у…

КВАЛІМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Курс дисципліни розкриває практичну цінність використання кваліметричних підходів в діяльності менеджера, через опанування алгоритму кваліметричного вимірювання, сутності факторно-критеріального моделювання. У…

МІКРОЕКОНОМІКА

Курсу спрямований на набуття студентами належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки,  практичних навичок застосування базових принципів та інструментів…

МАКРОЕКОНОМІКА

Курс спрямований на опанування ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати…

Економічна теорія

Курс закладає основи світогляду та економічної культури, обґрунтовує базові економічні категорії, закладає навички раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розкриває…

Вступ до спеціальності

Мета вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» - надати студентам теоретичні   знання і практичні навички необхідні для ефективної роботи в управлінні будь-якою…

Фінанси, гроші та кредит

Навчальна дисципліна «Фінанси, гроші та кредит» є самостійною, базовою дисципліною, головною метою якої є формування системи знань з теорії та практики грошового обігу та кредитного обороту,…