КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ НА РИНКУ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань:  07 Управління та адміністрування Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Статус: ОК 40 - дисципліна циклу…

ПРОЄКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Рівеньвищоїосвіти: другий  (магістерський) Галузьзнань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво,…

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БІЗНЕС

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 073 Менеджмент Статус: дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент Форма…

Основи підприємницької діяльності

Дисципліна вивчає теорію та практику підприємництва як провідної форми господарювання за умов ринкової економіки, основні правила сучасної підприємницької діяльності, засади та умови створення та функціонування…

Основи менеджменту

Основною метою вивчення навчальної дисципліни “Основи менеджменту” є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння коном­туальних…

Стратегічне управління

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та…

Підприємництво і малий бізнес

Предметом науки є закономірності формування, функціонування та розвитку малого бізнесу взагалі та малого бізнесу в Україні зокрема, а також процеси планування, обґрунтування та організації власної підприємницької…

Податкова система

Мета - надання теоретичних знань з питань змісту податкової системи, засад її побудови та закономірностей розвитку, механізмів функціонування податків у їх взаємозв’язку; формування практичних навичок…

Цілеорієнтовна мотивація

Мета навчальної дисципліни — формування системи теоретико-методологічних знань у галузі мотивації людини, поліпшення якісних показників роботи засобами сучасних методів матеріальної, трудової та статусної…

Фінанси підприємств

Дисципліна «Фінанси підприємств» пов'язана з дисциплінами економічного та фінансового спрямування, оскільки передбачає знання студентами сучасних фінансів та способів рпозрахунків; з дисциплінами…

Управлінський облік

Мета: набуття теоретичних знань та практичних навичок з організації та методики управлінського обліку підприємницької діяльності; формування інформаційних потоків для різних рівнів управління; використання…

Управління якістю

Мета: формування системи знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів управління якістю в сучасних компаніях, узагальнюючи основні досягнення теорії і практики в області менеджменту якості; показати…

Управління змінами

Мета— допомогти магістрантам нової генерації здобути знання, вміння, поглибити фахові компетенції з методології та інструментарію управління змінами (УЗ) в організаціях різного типу, які функціонують у ринкові…

ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Теорія економічного аналізу – нормативна навчальна дисципліна із циклу дисциплін загальноекономічної та природничо-наукової підготовки, що покликана: розробити науково-методологічні засади та методику комплексного…

Теорія організації

Основна мета вивчення навчальної дисципліни «Теорія організації» – освоєння методологічних основ формування ефективної організації, використовуючи сучасні прогресивні підходи до організаційного…

Концепції та моделі міжнародного менеджменту

Предметом є : відносини, які виникають на рівні окремих суб’єктів світового господарства з приводу формування та реалізації системи управління міжнародною економічною діяльністю підприємств (організацій) в умовах…

Контролінг

Дисципліна «контролінг» входить до складу вибіркових навчальних дисциплін підготовки магістрів за усіма магістерськими програмами та є обов’язковою для магістерської програми «Фінансовий…

Антикризовий менеджмент

Метою дисципліни «Антикризовий менеджмент» є формування у студентів об’єктивного уявлення, знань змісту і процесу виконання антикризових заходів , основних завдань та методики розробки…

Аудит

У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій управління –функція незалежного фінансового контролю (експертизи) фінансово-господарської діяльності суб'єктів…

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мета вивчення дисципліни — оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії І тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування…

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мета програми: підготовка висококласних фахівців, здатних формувати стратегію і тактику поведінки підприємства на ринку, що досягається шляхом надання слухачам навичок оцінки внутрішніх активів підприємства і його…

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мета науки -  формування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно управління діяльністю міжнародних корпорацій, здійснення в цих корпораціях основних функцій менеджменту - планування, організації,…

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ

Методика виконання економіки» є завершальною дисципліною у циклі психолого-педагогічної підготовки і має продовжити формування базових, а також сформувати спеціальні компетентності студентів, що отримують…

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

Основна мета - поєднання ефектив­ного навчання персоналу, підви­щення кваліфікації та трудової мотивації для розвитку здібностей працівників і стимулювання їх до виконання робіт більш високого рівня. Метою…