БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Дисципліна “Бухгалтерський облік” забезпечує можливість оволодіти знаннями з обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів. Мета дисципліни - формування системи знань з…

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Основною метою адміністративного менеджменту є підготовка студентів до кар’єри управлінця в державних і некомерційних організаціях. Це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань…

Інноваційний менеджмент

Мета дисципліни “ Інноваційний менеджмент ” — сприяти підвищенню науково-практичного рівня спеціалістів, їх компетенції щодо управління інноваційними процесами в економіці України. Дисципліна “…

Методика викладання економічних дисциплін

Метою дисципліни “ Методика викладання економічних дисциплін” є допомога майбутньому викладачеві фахових навчальних курсів оволодіти механізмами технології вузівського економічного навчання, визначити її…

Бізнес-планування

Мета дисципліни «Бізнес-планування» - формування у слухачів системи знань про методику і технологію розробки бізнес-плану, про зміст його розділів, а також навичок і вмінь складання бізнес-плану…

Економіка підприємства

Предмет навчальної дисципліни "Економіка підприємства" - це процес формування, вартісна та кількісна оцінка факторів виробничого процесу, ефективність їх використання в умовах ринкових відносин. Науковою основою…

Державне управління економікою

Предмет «Державне регулювання економіки» відноситься до дисциплін макроекономічної теорії, що розглядає економіку з точки зору єдиного цілого на основі аналізу структури та динаміки економічної системи.…

ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Навчальна дисципліна «Основи управлінського консультування» є нормативною дисципліною, метою якої є оволодіння знаннями в галузі надання консультативних послуг, методами діагностування проблеми організації…

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Навчальна дисципліна «Корпоративне управління» є самостійною базовою дисципліною, головною метою якої є формування системи знань в галузі управління великими інтегрованими структурами. Вивчення цієї…

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

Навчальна дисципліна «Менеджмент організацій» є самостійною базовою дисципліною, головною метою якої є формування у майбутніх фахівців сучасного самостійного мислення та комплексу спеціальних вмінь у галузі…

САМОМЕНЕДЖМЕНТ

Навчальна дисципліна «Самоменеджмент» є самостійною базовою дисципліною , головною метою якої є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі…

МЕНЕДЖМЕНТ

Навчальна дисципліна «Менеджмент» є самостійною базовою дисципліною, головною метою якої є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту,…

Політекономія

Політекономія  як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування та розвитку. Будучи суспільною дисципліною системного типу вона посідає центральне місце в…

Професійна культура менеджера

Метою   курсу є  сприяння  оволодінню  майбутніми  менеджерами  професійною  культурою,  підвищення  загальної культури особистості. Основними завданнями означеного…

Маркетинг персоналу

Метою вивчення дисципліни є формування знань, щодо базових категорій маркетингу персоналу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності в управлінні та її пріоритетів у сучасних умовах, узгодженні…

Акмеологічний тренінг

Метою вивчення дисципліни є  вдосконалення особистості професіонала за допомога інтерактивних і тренінгових технологій для  досягнення нею вершин духовно-етичного й професіонального розвитку. Розвиток у…

КВАЛІМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Курс дисципліни розкриває практичну цінність використання кваліметричних підходів в діяльності менеджера, через опанування алгоритму кваліметричного вимірювання, сутності факторно-критеріального моделювання. У…

МІКРОЕКОНОМІКА

Курсу спрямований на набуття студентами належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки,  практичних навичок застосування базових принципів та інструментів…

МАКРОЕКОНОМІКА

Курс спрямований на опанування ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати…

Економічна теорія

Курс закладає основи світогляду та економічної культури, обґрунтовує базові економічні категорії, закладає навички раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розкриває…

Вступ до спеціальності

Мета вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» - надати студентам теоретичні   знання і практичні навички необхідні для ефективної роботи в управлінні будь-якою…

Фінанси, гроші та кредит

Навчальна дисципліна «Фінанси, гроші та кредит» є самостійною, базовою дисципліною, головною метою якої є формування системи знань з теорії та практики грошового обігу та кредитного обороту,…

Страхування

Навчальна дисципліна «Страхування» є самостійною, базовою дисципліною, головною метою якої є формування системи знань студентів щодо основ, закономірностей, принципів та особливостей функціонування…

Організація праці  менеджера

Навчальна дисципліна «Організація праці менеджера» формує у майбутніх менеджерів уміння організовувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види управлінської документації; застосовувати…

Публічне адміністрування

Навчальна дисципліна «Публічне адміністрування» є самостійною, базовою дисципліною, головною метою якої є формування системи знань в області управління. Метою вивчення дисципліни є оволодіння…

Фінанси

Навчальна дисципліна «Фінанси» вивчає економічні відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими…

Гроші та кредит

Навчальна дисципліна «Гроші та кредит» є самостійною, базовою дисципліною, головною метою якої є формування системи знань з теорії та практики грошового обігу та кредитного обороту,…

Історія України

Курс повинен дати студентам глибоку історичну підготовку, підвищити рівень їх загальної і політичної культури. Без достатнього рівня культури історичного мислення важко орієнтуватися у складних і неоднозначних процесах…

Історія української культури

В даному курсі викладено основні етапи та закономірності розвитку української культури з найдавніших часів до наших днів. Зміст курсу включає розгляд загальних теоретичних проблем культури (теорію культури), історію…

Операційний менеджмент

В курсі «Операційний менеджмент» системно викладено теоретичні, методичні та практичні аспекти операційного менеджменту, розглянуто понятійний апарат. Розкрито сутність операційного менеджменту, принципи…