Публічне адміністрування

Рівеньвищоїосвіти: другий  (магістерський) Галузьзнань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076Підприємництво,…

Фінанси

Навчальна дисципліна «Фінанси» вивчає економічні відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими…

Гроші та кредит

Навчальна дисципліна «Гроші та кредит» є самостійною, базовою дисципліною, головною метою якої є формування системи знань з теорії та практики грошового обігу та кредитного обороту,…

Історія України

Курс повинен дати студентам глибоку історичну підготовку, підвищити рівень їх загальної і політичної культури. Без достатнього рівня культури історичного мислення важко орієнтуватися у складних і неоднозначних процесах…

Історія української культури

В даному курсі викладено основні етапи та закономірності розвитку української культури з найдавніших часів до наших днів. Зміст курсу включає розгляд загальних теоретичних проблем культури (теорію культури), історію…

Операційний менеджмент

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 073 Менеджмент Освітньо-професійна програма: Менеджмент Статус: ДВВЗ з переліку дисциплін…

Системи технологій

Мета дисципліни «Системи технологій» – сформувати у студентів навички системного підходу до оцінки технології виготовлення продукту на основі вхідних даних: наявної сировини, устаткування, стану…

Історія економіки та економічної думки

У запропонованому курсі курсу висвітлюються питання економічної історії та історії економічної думки від найдавніших часів до сучасності. Мета курсу – формування у студентів теоретичних знань, умінь та практичних…

Технології управління персоналом

Зміст дисципліни: Сутність і місце персонал-технологій в управлінні організацією. Аналіз робіт і формування вимог до кандидатів на вакантні посади. Пошук і залучення кандидатів на вакантні посади. Технології збору…

Мотивація персоналу

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 073 Менеджмент, 051 Економіка Освітньо-професійна…

Управління персоналом

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 073 Менеджмент, 051 Економіка Освітньо-професійна…